כתר

(ראה גם: מלכות, נזר, עטרה)

תלמוד בבלי:

דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע... אמר ריש לקיש עתיד הקב"ה להחזירן לנו, שנאמר ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם... (שבת פח א)

...מאי טעמא מהדרה תגיה דקו"ף לגבי רי"ש, אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי. (שם קד א)

דאמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה, שהחזירו עטרה ליושנה... (יומא סט ב)

אמר רבי יוחנן שלשה זירים הן, של מזבח, ושל ארון ושל שולחן. של מזבח זכה אהרן ונטלו, של שולחן זכה דוד ונטלו, של ארון עדיין מונח הוא, כל הרוצה ליקח יבא ויקח, שמא תאמר פחות הוא, תלמוד לומר בי מלכים ימלוכו. רבי יוחנן רמי, כתיב זר וקרינן זיר, זכה נעשית לו זיר, לא זכה זרה הימנו... (שם עב ב)

אמר רבי חנינא עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק, שנאמר ביום ההוא יהיה ה' צבאות לעטרת צבי... (מגילה טו ב)

תנן התם, ודאשתמש בתגא חלף, תני ריש לקיש זה המשתמש במי ששונה הלכות כתרה של תורה... (שם כח ב)

במתניתא תנא סנדלפון שמו, הגבוה מחברו מהלך חמש מאות שנה, ועומד אחורי המרכבה וקושר כתרים לקונו... (חגיגה יג ב)

ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם, קל וחומר ומה בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חול, שנאמר ובאו בה פריצים וחיללוה... נעקר מן העולם... המשתמש בכתרה של תורה, שהוא חי וקיים לעולם על אחת כמה וכמה. (נדרים סב א)

ויבואו עד גורן האטד, וכי גורן יש לו לאטד, אמר רבי אבהו מלמד שהקיפוהו כתרים לארונו של יעקב כגורן זה שמקיפים לו אטד... תנא כולם למלחמה באו, כיון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, נטלו כולן כתריהן ותלאום בארונו של יעקב, תנא שלשים וששה כתרים נתלו בארונו של יעקב. (סוטה יג א)

בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס, בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות... אמר רב לא שנו אלא של מלח וגפרית, אבל של הדס ושל וורד מותר, ושמואל אמר אף של הדס ושל וורד אסור, של קנים ושל חילת מותר, ולוי אמר אף של קנים ושל חילת אסור... מאי עטרות כלות, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן עיר של זהב... (שם מט א וב)

אמר ליה ריש גלותא לרב הונא כלילא מנא לן דאסור, אמר ליה מדרבנן, דתנן בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס, אדהכי קם רב הונא לאפנויי, אמר ליה רב חסדא קרא כתיב, כה אמר אלקים הסר המצנפת והרם העטרה... וכי מה ענין מצנפת אצל עטרה, אלא לומר לך בזמן שמצנפת בראש כהן גדול עטרה בראש כל אדם... רבינא אשכחיה למר בר רב אשי דהוה גדיל כלילא לברתיה, אמר ליה לא סבר לה מר הסר המצנפת והרם העטרה, אמר ליה דומיא דכהן גדול בגברי, אבל בנשי לא... (גיטין ז א)

ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרן... (קדושין סו א)

משקלה ככר זהב, היכי מצי מנח לה, אמר רב יהודה אמר רב ראוייה לנוח על ראש דוד, רבי יוסי ברבי חנינא אמר אבן שואבת היתה בה, דהות דרא לה, רבי אלעזר אמר אבן יקרה היתה בה ששוה ככר זהב... ויוציאו את בן המלך ויתנו עליו את הנזר ואת העדות, נזר זו כלילא, עדות, אמר רבי יהודה אמר רב עדות הוא לבית דוד, שכל הראוי למלכות הולמתו, וכל שאינו ראוי למלכות אין הולמתו. (עבודה זרה מד א)

רבי צדוק אומר אל תעשם עטרה להתגדל בהם... וכך היה הלל אומר, ודישתמש בתגא חלף, הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם. (אבות ד ה)

אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו, רבונו של עולם, מי מעכב על ידך, אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות... (מנחות כט ב)

...אמרה ירח לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, אמר לה לכי ומעטי את עצמך... (חולין ס ב)

תלמוד ירושלמי:

רבי אבהו בשם רבי חנינא בן גמליאל, כל ימיו של רבי טרפון היה מתענה על הדבר הזה, ואמר אוי לי שנתכבדתי בכתרה של תורה. (שביעית יא א)

שלשה הניחו כתרן בעולם הזה וירשו חיי העולם הבא, ואלו הן, יונתן בן שאול, ואלעזר בן עזריה, וזקני בתירה. (פסחים לט ב)

מדרש רבה:

...מרדכי, כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות (אסתר ט'), ומה מוניטון שלו, שק ואפר מיכן, ועטרת זהב מיכן. (בראשית לט טז)

שלשה נכתרו בזקנה ובימים, ושלשתן היו ראש לנסיון, אברהם יהושע ודוד... (שם נט ט)

...והיה פרעה מנשקו ומחבקו, והוא נוטל כתרו של פרעה ומשימו על ראשו, כמו שעתיד לעשות לו כשהיה גדול... (שמות א לא)

מלך בשר ודם אין לובשין עטרה שלו, והקב"ה עתיד להלביש עטרה שלו למלך המשיח, ומהו עטרה של הקב"ה, כתר פז, שנאמר (שיר ה') ראשו כתם פז... (שם ח ב)

...ומאחר שכל הכנסיות גומרות כל התפלות, המלאך הממונה על התפלות נוטל כל התפלות שנתפללו בכל הכנסיות כולן, ועושה אותן עטרות ונותנן בראשו של הקב"ה, שנאמר עדיך כל בשר יבואו, ואין עדיך אלא עטרה, שנאמר (ישעיה מ"ט) כי כלם כעדי תלבשי. (שם כא ד)

אמר רבי שמעון בן יוחי ג' כתרים הם, כתר מלכות, וכתר כהונה וכתר תורה, כתר מלכות זה השלחן, דכתיב בו זר זהב סביב, כתר כהונה זה המזבח, דכתיב בו זר זהב סביב... ומפני מה בכולן כתיב ועשית לו, ובארון כתיב ועשית עליו, ללמדך שכתר תורה מעולה יותר מכולן, זכה אדם לתורה כאילו זכה לכולן. (שם לד ג)

...ולמה נקרא שמה חזיר, שמחזרת עטרה לבעליה, הדא הוא דכתיב ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה לה' המלוכה. (ויקרא יג ה)

רבי אבין אמר אוחרי, משל לבני מדינה שעשו ג' עטרות למלך, מה עשה המלך, נתן בראשו אחת, ושתים בראשם של בניו, כך בכל יום ויום העליונים מכתירין להקב"ה ג' קדושות, מה עשה הקב"ה נותן בראשו אחת, ושתים בראשן של ישראל... (שם כד ח)

מדרש תנחומא:

יתר שאת ויתר עז - שלשה כתרים היו בידך, כהונה מלכות ובכורה... (ויחי ט)

אמר רבי יהודה ברבי סימון משל לאחד שהיה עושה עטרה עבר אחד ראה אותה, אמר לו כל מה שאתה יכול לקשט בה אבנים טובות ומרגליות קשט ותקן בה, שהיא עתידה להנתן בראשו של מלך... (תשא ח)

...שלשה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, ועוד כתר אחד כתר שם טוב שהוא עולה על גביהן. כיצד כתר תורה, שנאמר (קהלת ז') והחכמה תחיה את בעליה, בעולם הזה ובעולם הבא, לכך כתיב ויעש לו זר זהב, תדע לך שהוא כן... (ויקהל ז)

אבות דרבי נתן:

רבי שמעון אומר שלשה כתרים הם, אלו הן, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהן. כתר כהונה כיצד, אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו כתר כהונה, שנאמר (במדבר כ"ח) והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, כתר מלכות אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם אין נותנין לו כתר מלכות, שנאמר (יחזקאל ל"ז) ודוד עבדי נשיא להם לעולם, אבל כתר תורה אינו כן, עמלה של תורה כל הרוצה ליטול יבא ויטול, שנאמר (ישעיה נ"ה) הוי כל צמא לכו למים... (פרק מא א)

פרקי דרבי אליעזר:

רבי אלעזר בן ערך אומר כשירד הקב"ה ליתן תורתו לישראל ירדו עמו ס' רבוא מלאכי השרת כנגד ס' רבוא של גבורי ישראל ובידם זיינות ועטרות, ועטרו את ישראל בכתר שם המפורש... רבי יהודה אומר כל זמן שאדם לובש בגדי תפארתו הוא יפה במראהו ובכבודו, כך היו ישראל כשהיו לובשין אותו השם, היו טובים לפני הקב"ה ממלאכי השרת... (פרק מז)

תרגום יונתן:

כתרו - טליטילו. (שופטים כ מג)

כתר - אמתין. (איוב לו ב)

אבן עזרא:

כתר - המתן, או שים לי כבוד מעט. (שם)

כתרוני - סבבוני. (תהלים כב יג)

רמב"ן:

כתר לי - התרגום אמר אמתין לי, וכן דעת המפרשים, וכמוהו כתרו את בנימין, כי המתינו להם עד שיצאו... רק ר"א אבן עזרא פירש שים כתר וכבוד לי מעט ושמע לי, וכתרו לשון סביב, כי כתר ועטרה קרובים בענין, ומצאנו "עוטרים את דוד". (איוב לג ב)

מהר"ל:

ואשר ניתן כתר... כי בודאי דרך בני אדם להיות להם גם כן דבר תכשיט בראשם כמו עטרת חתנים, ולכך בא לפרש ואשר ניתן להיות כתר מלכות, כלומר שנתנו אותו בראשו של מלך להיות כתר על ראשו, אבל לא יהיה לו כתר מלכות, רק תכשיט... כי אף אם נתן לכתר מלכות בראש המלך, מכל מקום יכול להשתמש בו אף שלא להיות כתר מלכות אל אשר יהיה נותן אותו בראשו, כי דרך עטרה להיות אף לשאר אדם... והכתר שהוא ראשו של מלך, מפני שהמלך הוא נבדל מן הכלל לגמרי, עד שהוא נבדל מצד התחלתו, והוא נבדל סופו ומצד עצמו, ולכך הכתר שהוא על ראשו מורה שהוא נבדל מצד התחלתו... ואלו שלשה דברים גם כן מורים על שלשה שיש למלך, האחד שהוא נשוא למעלה מכל העם שהוא יותר גדול ויותר עליון מהם, וזה מורה הכתר שהוא על הראש למעלה... (אור חדש)

תניא:

והנה רצון העליון ב"ה מכונה ונקרא בפי חכמי האמת בשם כתר עליון, ובו הר"ך עמודי אור וכו', פירוש דרך משל, כמו שיש עמודים בבית חומה גדול נצבים בארץ, וראשם מחובר בתקרה, ככה ממש על דרך משל כתר עליון ב"ה הוא למעלה מבחינת מדרגת החכמה, והוא מלשון כותרת, שהוא מכתיר ומקיף על המוחין שבראש, שהם בחינות חב"ד, ורצון זה נתלבש בתרי"ג מצוות התורה וז' מצוות דרבנן, שרובם ככולם הן מצוות מעשיות, וגם התלויות בדבור הא קיימא לן דעקימת שפתיו הוי מעשה, וגם התלויות במחשבה או בלב... ונמצא המצוות הן על דרך משל כמו העמודים נצבים מרום המעלות, הוא רצון העליון ב"ה עד הארץ הלזו החומרית, והן על דרך משל כמו העמודים חלולין שמקיפים ומלבישין נשמת האדם או רוחו או נפשו כשמקיים המצוות, ודרך עמודים אלו עולין הנפש רוח נשמה שלו עד רום המעלות לצרור בצרור החיים את ה', פירוש להיות צרורות ומלובשות באור הכתר הוא רצון העליון ב"ה, ועל ידי לבוש זה יוכלו לחזות בנועם ה' וצחצחות שלמעלה ממעלת הכתר, והן פנימיותו על דרך משל... וכולן הן בחינת גילוי רצון העליון ב"ה הוא למעלה מעלה ממעלת חכמה עילאה, וכמו כתר ועטרה שעל המוחין שבראש, לכן נקראו ההלכות בשם תגא וכתרה של תורה, והשונה הלכות מובטח לו שהוא בן העולם הבא, על ידי התלבשות נפש רוח נשמה שלו ברצון העליון ב"ה כנ"ל. (אגרת הקדש כט, ועיין שם עוד)

פרי צדיק:

במדרש ואתה מרום לעולם ה', רוממות אתה נוהג בעולמך, נתת כהונה לאהרן לעולם וכו', נתת מלכות לדוד לעולם וכו'. הענין על פי מה שכתוב (יומא ע"ב) שלש זרין הם, של מזבח של ארון ושל שולחן וכו'. כתר מורה עד השורש, שקשורים בשורש עד כתר עליון, וכן מורה הלשון מרום רם ונשא שאצל השי"ת, היינו שהוא למעלה מהשגה ותפיסה שיש בעולם... וה' כתרים הם תפילין של יד והתפילין של ראש שעל המוח החכמה, מוחא כתר נשמע, ותפילין של יד לקשר מעשה האדם שמכניס על שם הידים כלי המעשה שיהיה הכל לעבודתו ית"ש, וזהו כתר נעשה... (ויקרא קדושים ח)