לא תתגודדו

(ראה גם: אבלות, ישראל-אחדות, קרחה, שרט לנפש)

תלמוד בבלי:

תנן התם מגלה נקראת באחד עשר ובשנים עשר ובשלשה עשר ובחמשה עשר לא פחות ולא יותר, אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן איקרי כאן לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, האי לא תתגודדו מיבעי ליה לגופיה, דאמר רחמנא לא תעשה חבורה על מת, אם כן לימא קרא לא תגודדו, מאי תתגודדו, שמע מינה להכי הוא דאתא, ואימא כוליה להכי הוא דאתא, אם כן לימא קרא לא תגודו, מאי לא תתגודדו, שמע מינה תרתי... אמר אביי כי אמרינן לא תתגודדו, כגון שתי בתי דינים בעיר אחת, הללו מורים כדברי בית שמאי והללו מורים כדברי בית הלל, אבל שתי בתי דינים בשתי עיירות לית לן בה... אלא אמר רבא כי אמרינן לא תתגודדו כגון בית דין בעיר אחת, פלג מורין כדברי בית שמאי, ופלג מורין כדברי בית הלל, אבל שתי בתי דינין בעיר אחת לית לן בה... (יבמות יג ב, וראה שם עוד)

מיתיבי שריטה וגדידה אחת היא, אלא ששריטה ביד וגדידה בכלי, הוא דאמר כרבי יוסי. תני תנא קמיה דרבי יוחנן על מת בין ביד בין בכלי חייב, על עבודת כוכבים ביד חייב בכלי פטור, והא איפכא כתיב, ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים, אלא אימא ביד פטור בכלי חייב. (מכות כא א, וראה שם עוד)

תרגום יונתן:

לא תתגודדו - לא תעבדון חבורין חבורין לפולחנא נוכרייתא... (דברים יד א)

תרגום אונקלוס:

לא תתגודדו - לא תתהממון... (שם)

רש"י:

לא תתגודדו - לא תתנו גדידה ושרט בבשרכם על מת כדרך שהאמוריים עושין, לפי שאתם בניו של מקום, ואתם ראויים להיות נאים ולא גדודים ומקורחים. (שם)

אבן עזרא:

תתגודדו - מגזרת ידים גדודות. (שם)

חזקוני:

בנים אתם - לפיכך לא תתגודדו על מה שיארע לכם, אפילו אינך מבין מדוע קרה, אלא סמוך עליו כי מעשיו לטובה, כהקטנים שאינם מבינים מעשה אביהם... ועוד שעם קדוש אתה ואינך רשאי לנוול עצמך. (שם)

אברבנאל:

ביאר עתה שהמצוה אינה רק על הכהנים, ולהיות הדבר שמץ עכו"ם סמכו לעיר הנדחת, ולאבן עזרא שאם יש לו קרוב בעיר הנדחת לא יתגודד עליו, ועוד שנפשכם צרורה בצרור החיים, ואין להתאבל כל כך... (שם)

ספורנו:

לא תתגודדו - שאין ראוי להראות תכלית הצער על הקרוב המת, כשנשאר קרוב נכבד ממנו במעלה ובתקוות שכר טוב, ואביכם קיים לעד. (שם)

מהר"ל:

לא תתגודדו - ...וכתב בלשון התפעל, להורות הדין של אגודות אגודות בב' בתי דינים, שאינו פועל אלא נעשה מעצמו, והוא לאו גמור, והשייכות לגדידה הוא, ששם מחלק גוף האדם עד שאין בשרו אחד, והתורה הזהירה בגדידה על מת שהדרך בכך, דשלא על מת בטלה דעתו. ונראה שטעם האיסור כי ישראל מציאות אמיתי שהם עלולים מהשי"ת, ולכן נקראים בנים למקום לכך אין לעשות בהם השחתה שאין לה מציאות אמיתית. ועוד יש לך להבין שהשי"ת אחד, ולכן אין מדותיו דין גמור, שיש בו רחמים ודין, וזה המשחית על מת עושה בו דין והשחתה לגמרי... ולכן אסרה תורה אגודות אגודות, שהרי המשפט לאלקים, ונראה כאילו כאן חס ושלום שניות, וגם כן החילוק השחתה, שאין ראוי להיות בבנים למקום. (גור אריה שם)

הכתב והקבלה:

לא תתגודדו - הוא חתך יותר עמוק, ושריטה חריצה קלה. ומה שכתב במכות כ"א שריטה וגדידה אחת, לענין ששניהם בין ביד בין בכלי שוים לענין התראה ומלקות, ושאם התרו משום גדידה ושרט חייב. (שם)

רש"ר הירש:

לא תתגודדו - אין אישיות כזאת במציאות, שנאמר באבדנה כי גם אישיותנו בטלה אתה, כי במדה ראשונה אתם קשורים לה' כבנים ולא לאחרים. (שם)

העמק דבר:

בנים אתם - הוא גם טעם לאסמכתא של לא תעשו אגודות אגודות, שמקשה ממנה בגמרא יבמות פ"א, וכן פסק הרמב"ם שלא יהיו שני בתי דין בעיר אחת מהפסוק, כי טבע הבנים ללכת בדרך אחת. (שם)