לבד

(ראה גם: מלבד)

אבן עזרא:

לבד - תמיד מ"ם אחריו, חוץ מפעם אחת. (אסתר ד יא)

הכתב והקבלה:

מלבד מתנות - מלבד יבא במקום ששניהם עקריים, אלא שאחד אין כאן מקומו, כמו מלבד עולת הבוקר, ובלבד מ רק אחד עיקר, כמו הגברים לבד מטף, וכאן רוצה לומר שהימים האחרים שמקריבים בהם גם כן חשובים. (ויקרא כג לח)

מלבי"ם:

אחרי העיון יש הבדל בין מלת לבד, ובין מלת מלבד, שכל מקום שיש לטעות להכניס את הדבר בכלל החשבון, ויכוין לומר שאינו בכלל החשבון, יאמר לבד מן, כמו לבד מערי הפרזי, אבל במקום שאי אפשר לטעות ולהכניס הדבר בחשבון, וכוונתו רק להודיע שחוץ מן הנאמר פה היה דבר פלוני, יאמר מלת מלבד, כמו מלבד הרעב הראשון... (הכרמל)