לבנון

ספרי:

והלבנון, אמר להם כשאתם נכנסים לארץ צריכים אתם להעמיד עליכם מלך ולבנות לכם בית הבחירה, ומניין שאין לבנון אלא מלך, שנאמר בא אל הלבנון ויקח צמרת ארז... ואין לבנון אלא בית המקדש, שנאמר גלעד אתה לי ראש הלבנון, ואומר והלבנון באדיר יפול, דבר אחר למה קורים אותו לבנון, שמלבין עוונותיהם של ישראל, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו. (דברים ו)

תלמוד בבלי:

...אמר רבי יצחק בן טבלאי למה נקרא שמו לבנון, שמלבין עונותיהן של ישראל, אמר רב זוטרא בר טוביה למה נקרא שמו יער דכתיב בית יער הלבנון, לומר לך מה יער מלבלב אף בית המקדש מלבלב, דאמר רב הושעיה בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוציאין פירות בזמניהן, וכיון שהרוח מנשבת בהן היו נושרין פירותיהן, שנאמר ירעש כלבנון פריו, ומהן היתה פרנסה לכהונה, וכיון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל יבשו, שנאמר ופרח לבנון אומלל, ועתיד הקב"ה להחזירה לנו, שנאמר פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון ניתן לה. יומא לט ב)

ילקוט שמעוני:

...ולמה נקרא שמו לבנון, על שם ההר הטוב הזה והלבנון, תני רבי שמעון בן יוחאי על שם שמלבין עונותיהם של ישראל כשלג, רב טביומי אומר על שם שכל לבבות בו שמחים, הדא הוא דכתיב יפה נוף משוש כל הארץ, ורבנן אמרין על שם והיו עיני ולבי שם כל הימים. (הושע יד, תקלג)

אבן עזרא:

לבנון - נותן יותר פרי מכרמל. (ישעיה כט יז)

רמב"ן:

הקדמה שניה, להודיעך קושט דברי אמת, יש בספר הזה מלות אשר אין להם ספר להורות הענין ועליהם יסוד הבנין והמשל, ויש מהם קבלנו פירושם, ויש מהם מצאנו באגדות ומדרשים מפוזרים בדברי חכמים... והמלות האלה מעצי הלבנון, כריח לבנון... וקבלנו כי הוא חכמה, וכוונת חז"ל היה זה באמרם מעצי הלבנון, בעצת התורה המלובנת בדברים, וגם המתרגם אחז הדרך הזה, שתרגם ההר הטוב הזה והלבנון, טורא טבא הדין ובית מקדשא... (שיר השירים הקדמה)

מלבי"ם:

לבנון - מלא אילני סרק וישאו פרות, כן ישובו הרשעים. (ישעיה כט יז)

הלבנון - המצויין בארזים אדירים. (שם לה ב)

רש"ר הירש:

בהר נחלתך - בדרך כלל נקראת ארץ ישראל הר, ונחשבת כמרגלות הלבנון בשם ירכתי צפון, או ירכתי לבנון. (שמות טו יז)

ברזל ונחושת מנעלך - הר הלבנון בסוף צפון, שהוא עשיר במתכות, והוא הבריח הטבעי לארץ. (דברים לג כה)