לבנת הספיר

אבן עזרא:

...והנה לבנת הספיר כאבן ספיר שראה יחזקאל במראות הנבואה ההוא דמות כסא, וטעם כעצם השמים לטוהר, תחת לבנת הספיר, והוא הרקיע, שהוא כעין הקרח שהוא נטוי על ראשי החיות שראה יחזקאל, והנה כתוב ויראו את אלקי ישראל, ושם כתוב היא החיה אשר ראיתי תחת אלקי ישראל, כי חפש דרך קצרה, כי היא תחת רקיע, גם הוא תחת הכסא, והכל תחת השם הנכבד. (שמות כד י)

מורה נבוכים:

...וזה אשר שמני שאפרש מאמר התורה ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, שהם השיגו במראה הנבואה ההיא אמיתת החומר הראשון והתחתון, כי אונקלוס שם רגליו שבים אל הכסא, כמו שבארתי לך. וזה באר שהלבן הוא שתחת הכסא, הוא חומר הארץ, וכבר שנה רבי אברהם זה הענין בעצמו וגלה בו, רוצה לומר היותם שני חמרים עליוני ותחתוני, ושאין חומר הכל אחד, וזהו סוד גדול לא תקל בביאור גדולי חכמי ישראל בו, שהוא סוד מסודות המציאות וסתר מסתרי תורה... (חלק ב פרק כו)

רבינו בחיי:

לבנת הספיר - תחת רגלי הכסא הרקיע, לרב סעדיה גאון הספיר לבן, שראו לובן וזכות שהאור נראה אחריו, ולרבי אברהם ספיר הוא תכלת ונאמר על הכסא, ותחתיו ראו כעצם השמים לטוהר, הוא הרקיע כעין הקרח הנורא, ולא הזכיר החיות שתחתיו, כי משם חטאו, ששמטו אחד מטטרמולין שלו. ועל דרך החכמה לבנת הספיר היא השגה במראה הנבואה, אמיתת החומר הראשון, שהיה משלג שתחת כסא הכבוד. ואונקלוס תרגם רגליו על הכסא, מלשון סבותיו, שהחומר מאצלו והוא סבתו, ובראו וחדשו אחר העדרו. לבנת הספיר - שהחומר ההוא נעדר הצורה ולכן מקבל כולן, וכן בהמורה... (שמות כד י, ועיין שם עוד)

אברבנאל:

...ומה שהשיגו הזקנים, נראה כי ה' ברא ג' עולמות, ובכל אחד חלק מושלם שינהיגו בעצמו וישפיע עליו בלי אמצעי, וכן העלול הא' מקבל ממנו, וממנו משתלשל לשאר, כמו שאמר וקרא זה אל זה, ובתפלה: וכולם מקבלים זה מזה... וכן ישראל בעולם התחתון דבקים אליו ית' בלי אמצעי, ודבקות זו השיגו אצילי בני ישראל. לבנת הספיר - השכלים הנבדלים שעל הרקיע, כמו שכתב ביחזקאל, ומעל לרקיע... כמראה אבן ספיר דמות כסא וגו', ועל הכרובים, שהם להמורה הגרמים השמימיים, ספיר - לא כאבן עזרא שפירש אינו אדום, אלא נעדר המראים ומקבל את כולם, כי הוא אדום, ואמר כמעשה - כי בהירות הספיר רק על ידי מלאכה ולא בטבע, ואל תטעה שהשמים הם הכסא... (שם)

ספורנו:

לבנת הספיר - עצם נעדר כל הצורות השכליות ומוכן לקבלם, כהספיר הלבן הנעדר המראות, והוא עצם הנפש השכלית האנושית, הנעדרת מכל מדע ומוכנת לקבלם בעיון בחירי, וכעצם השמים - וראו שזה העצם נבדל מהחומר האנושי והטהור ממנו, כמו עצם השמים נפש הגלגל שאינו מעורב עם חומר הגלגל או גופו. (שם)

מלבי"ם:

...וכאן השיגו הנהגה נסית זו, תחת רגליו - המסובב ממנו, השיגו שהשפע יורד מעולם האצילות לעולם הכסא, שהוא תחת רגליו, לבנת - אז היתה הנהגתם כפי מעשה הדור, ולא כבימי יחזקאל, ולכן ראו לבנה העשויה בידי אדם, ולא אבן כביחזקאל, ואמר כמעשה ולא כמראה, וכעצם השמים - ומושך השפע ממקום הטוהר בעצמו, ולא על ידי האופנים שדרכם הנס הנסתר, וזאת השיגו הזקנים. (שם)