להט

(ראה גם: חרב, כשוף)

תלמוד בבלי:

אמר רבי אייבו בר נגרי אמר רבי חייא בר אבא, בלטיהם אלו מעשה שדים, בלהטיהם אלו מעשה כשפים, וכן הוא אומר ואת להט החרב המתהפכת... (סנהדרין סז ב)

תרגום יונתן:

בלהטיהם - בלחשי קוסמיהון. (שמות ז יא)

רש"י:

בלהטיהם - בלחשיהון, ואין לו דמיון במקרא, ויש לדמות לו להט החרב המתהפכת (בראשית ג'), דומה שהיא מתהפכת על ידי לחש. (שם)

אבן עזרא:

...והמלה שלישית מגזרת להט החרב, אשכבה לוהטים, והוא כמו בריקות אש עוברת, וזאת היא אחיזת עינים. (שם)

רמב"ן:

...אמרו רבותינו שם המעשה כשפים, ועל ידי מלאכי חבלה הם נעשים, והמלה מגזרת אש לוהט, להבה תלהט רשעים. והענין כי הם נעשים על ידי לוהטים מלאכי אש מלהטת באדם ולא ידע... אבל בלטיהם אמר שהם שדים, והמלה נגזרת ממלת לט, כי השדים באים בלט, כי הם בעלי גופות מאויר שאינו נרגש... (שם)

מהר"ל:

בלטיהם - ומפני שהכשפים יותר פועלים עד שהם מכחישים גזירת פמליא של מעלה, לפיכך נקראו להטיהם, כמו חרב שנקראת להט, והכשפים כמו חרב לגזור דבר, אף שאינו לפי פמליא של מעלה. (גור אריה שם)