לוב

תלמוד ירושלמי:

ולא הליבדקס, אית תניי תני ניברקוס, מאן דאמר ליבדקס שם ליבוי על שם לובים וכושים במצעדיו... אמר רבי יונה בוצרייה מן מה דאנן חמין ההן פולא מצריי כד רטיב אינון צווחין ליה לובי, כד הוא נגיב אינון צווחין ליה פול מצריי, הדא אמרה גר מלובי צריך להמתין ג' דורות, הדא אמרה היא לוב היא מצרים... (כלאים לח ב)