לוד

תלמוד בבלי:

רבי שמלאי אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר ליה נתני לי מר ספר יוחסין, אמר ליה מהיכן את, אמר ליה מלוד, והיכן מותבך, בנהרדעא, אמר ליה אין נידונין לו ללודים ולא לנהרדעים, וכל שכן דאת מלוד ומותבך בנהדרדעא... (פסחים סב ב)

מדרש רבה:

י' חלקים של עניות בעולם, ט' בלוד ואחד בכל העולם... (אסתר א)

פסיקתא:

ויללה מן המשנה זו לוד, שהיתה משנה לירושלים. (פרק ח)