לולא

(ראה גם: אלו, לו)

מדרש רבה:

לולי אלקי אבי, זבדי בן לוי אמר כל מקום שנאמר לולי בא בזכות אבות, אמר לו רבי יהושע והא כתיב כי לולא התמהמנו (בראשית מ"ג), אמר לו כל עצמן לא עלו אלא בזכות אבות... רבי יהושע בן לוי אמר, בכל מקום שנאמר לולי בא בזכות אבות, חוץ מזה, אמר לו אף זה בא בזכות אבות, רבי יוחנן אמר בזכות קדושת השם. רבי לוי אמר בזכות אמנה ובזכות תורה, בזכות אמנה (תהלים כ"ז) לולי האמנתי לראות, בזכות התורה (שם קי"ט) לולא תורתך שעשועי. (בראשית עד ט)

שוחר טוב:

לולי ה' עזרתה לי, אמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שנאמר לולי בזכות אברהם, שנאמר (בראשית ל"א) לולי אלקי אבי אלקי אברהם... אמר רבי יוחנן כל מקום שנאמר לולי בזכות שמו, שנאמר (תהלים קכ"ד) לולי ה' שהיה לנו. (תהלים צד)

רמב"ן:

לו ישמעאל - פירוש המלה הזאת בכל מקום כטעם אם, והורכבה במלת לולי, וטעמה אם לא, ונכתבה לפעמים באל"ף, וכן ירכיבוה עוד ויאמרו אלו, ואלו לעבדים ולשפחות, וענין המלה אם לא, וטעמה כמו אם, ובא הכפל לחזוק, כמו הרק אך במשה... (בראשית יז יח)