לולינוס ופפוס

תלמוד ירושלמי:

אבל ברבים אפילו מצוה קלה לא ישמע לו (לעבר), כגון לולינוס ופפוס אחיו, שנתנו להם מים בכלי זכוכית צבועה (שם עכו"ם עליה), ולא קבלו מהם... (שביעית י א)