לי

ספרי:

אספה לי, שתהא סנהדרין לשמי, שבכל מקום שנאמר לי קיים לעולם ולעולמי עולמים. בכהנים הוא אומר וכהנו לי, ובלוים הוא אומר והיו לי הלוים, בישראל הוא אומר כי לי בני ישראל עבדים, בבכורות הוא אומר כי לי כל בכור בבני ישראל, במקדש הוא אומר ועשו לי מקדש, ובמזבח הוא אומר מזבח אדמה תעשה לי, בשמן המשחה הוא אומר שמן משחת קודש יהיה זה לי, במלכות הוא אומר כי ראיתי בבניו לי מלך, בקרבנות הוא אומר להקריב לי במועדו, הא בכל מקום שנאמר לי קיים לעולם ולעולמי עולמים. (בהעלותך צב)

מדרש רבה:

הבן יקיר לי, בכל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא, בכהנים כתיב וכהנו לי... בארץ ישראל כי לי כל הארץ, בירושלים העיר אשר בחרתי לי... (ויקרא ב ב)