לכה

רד"ק:

לכו נרננה - זירוז המעשה, ולא הליכה ממש. (תהלים צה א)