לכן

מדרש רבה:

לכן אמור לבני ישראל, אין לכן אלא לשון שבועה, שנאמר (שמואל א' ג') לכן נשבעתי לבית עלי... (שמות ו ה)

הכתב והקבלה:

לכן אתה - לא כן יהיה ועצתכם תופר, והרוו"ה הביא בבראשית בשם תרגום סורי: לא היכנא. (במדבר טז יא)