למה

(ראה גם: מדוע)

הכתב והקבלה:

למה משה ואהרן - לחנם תשתדלו, וכן למה חרה לך, שהרי הסבה פשוטה שרוצים להשתחרר. (שמות ה ד)

רש"ר הירש:

למה - מלרע ורפה, שאלה על התכלית, כי הסבה, שעברו על הצווי. (שמות לב יא)