למנצח

(ראה גם: שיר, תהלים)

זהר:

ועוד למנצח יש שם מ"ל עם נצח, ומ"ל זה הוא מ"ל מן חשמל... (פנחס קצו, ועיין שם עוד)

פסיקתא:

דבר אחר, למנצח, למי שהנצח שלו, נצח למי שהוא ניתן הנצח לבניו. דבר אחר למנצח, נצח למי שמבקש להנצח כביכול, למנצח למי שהנצח שלו, לך ה' הגבורה והתפארת והנצח וההוד... למי שעושה הנצח לבניו, עשה מלחמות האמורי, כמה שכתוב ויהי בנוסם מפני בני ישראל וה' השליך עליהם אבנים גדולות (יהושע י' י"א), למי שמבקש להנצח, כמה שכתב כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף (ישעיה נ"ז ט"ז), אל תהי קורא כן, אלא לניצוח אריב, למה, אמר הקב"ה כשאני נוצח אני מפסיד, וכשאני נצוח אני משתכר, נצחתי את דור המבול, לא אני הפסדתי, שהחרבתי את עולמי... (פרשה ט)

שוחר טוב:

למנצח בנגינות, המזמור הזה נאמר בג' מיני שבח, בניצוח, בנגון, במזמור, בנגינות, שהוא של נבואה, כדאמר (מלכים ב' ג') והיה כנגן המנגן. למנצח, למי שהוא לנצח, למי שניצוחו נצח נצחים, דבר אחר למנצח למי שמנוצח מבריותי, מלך בשר ודם מנצחים אותו כועס, אבל הקב"ה נוצחין אותו ושמח, שנאמר (תהלים ק') ויאמר להשמידם לולי משה בחירו. (תהלים מזמור ד)

ילקוט שמעוני:

...בכל מקום שנאמר למנצח בנגינות אינו אלא לעתיד לבא, שנאמר למנצח בנגינות... (תהלים כד, תרצה)

תרגום יונתן:

למנצח - לשבחא תושבחתא. (תהלים לא א)

רש"י:

למנצח - לבן לוי המנצח בשיר אנעים בנגינותי... (חבקוק ג יט)

אבן עזרא:

למנצח - נתנו לאחד המנגנים לנגן. (תהלים לא א)

מאירי:

...ומה שאמר למנצח רוצה לומר שנתן השיר להזמר על ידי כלי נגון הנאות לו. (שם ג א)

מצודת דוד:

למנצח - תפלה זו נמסרה לבן לוי, המנצח, לנגנה בנגון שיחדתי לה. (חבקוק ג יט)

רש"ר הירש:

למנצח - ה' הנותן לאדם כח להתגבר על עצבונו, בנגינות - מוסיקה המרימה האדם להתלהבות לה'... (תהלים ד א)

למנצח - שיר מוקדש להשי"ת, העוזר לנצח את הסבל. (שם פח א)