למען

(ראה גם: בגלל, בעבור)

רמב"ן:

למען אשר יצוה - ...ואם תפרשהו יודע אני בו שיצוה, אין למען נופל על הלשון. ויתכן שיהיה ידעתיו - גדלתיו רוממתיו בעבור אשר יצוה... או יאמר ידעתיו שיצוה, וכן למען ינוח שורך וחמורך, שינוח... (בראשית יח יט)

...כי בכל סבה עם עלול יאמר למען, בין שיעשה אדם הגורם לרצותו בעלול, כמו למען אשר ייטב לך, בין שיהיה אדם הגורם כן שלא מדעתו, כמו למען למוג לב, למען יאשמו... (דברים כט יח)

מאירי:

...ובאה מלת למען במקום סבה, כמו כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת... (משיב נפש מאמר א פרק י)

מהר"ל:

...ובאה מלת למען כמו בשרירות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה, שאין פה פירושו שהולך בשרירות לבו למען שיוסיף לו הרוה את הצמאה, אבל פירושו כאשר הוא הולך בשרירות לבו, דבר זה הוא לספות הרוה את הצמאה, וכך פירושו כאן, שבעת ימים תאכל מצות, בשביל זה תזכור את יום צאתך... (תפארת ישראל פרק נב)

הכתב והקבלה:

למען ינוח - למען בא על סבה ומסובב שאין האדם גורם לה. (שמות כג יב)

רש"ר הירש:

למען - הוא תמיד התכלית, לעומת בגלל הנותן את הסבה הגורמת, ובעבור נותן לרוב את התכלית, אבל לעתים גם את הסבה... (בראשית יח כד)