לפני ה

רש"י:

והנח אותו לפני ה' - לפני הארון... (שמות טז לג)

לפני ה' - כנגד בית קדשי הקדשים. (ויקרא יד יח)

מלפני ה' - מצד שלפני הפתח, והוא צד מערבי. (שם טז יב)

לפני ה' - בשער ניקנור, הוא שער העזרה המזרחי דרך כל הנכנסים. (במדבר ה יח)

אבן עזרא:

לפני ה' - כי הארון היה באמצע המערבי, וכנגדו מזבח הקטורת, וכנגדו מזבח העולה. (שמות כט יא)

לפני ה' - סביבות הארון. (דברים כט ט)

רמב"ן:

...וטעם לפני ה', שמתו בנס שבא מאתו, וכן נאמר במרגלים "במגפה לפני ה'". (במדבר ג ד)

...ועל דרך האמת כבר הודעתיך כי כל מקום שנאמר ה' במדת הרחמים, ולפני ה' כמו על פני, והרי זו כמו שאמרו הוא ובית דינו, והנה אמר כי הם הביאו את קרבנם לשם המיוחד וחטאתם לפני... (במדבר טו כה)

רד"ק:

לפני האלקים - נראה שהביאו לשם הארון לכרות הברית... (יהושע כד א)

מורה נבוכים:

...ופנים הוא גם כן כלי מקום, שענינו לפניך או בין ידיך, והרבה מה שנעשה כפי זה הענין בבורא יתברך, לפני ה', ולפי זה הענין גם כן הוא "ופני לא יראו", כפירוש אונקלוס ודקדמי לא יתחזון... (חלק א פרק לז)

חזקוני:

גבור ציד לפני ה' - רוצה לומר בעולם, וכן עיר גדולה לאלקים, בכל עולמו של הקב"ה, דבר אחר לפני ה' על פי הדבור, כך נגזר עליו. (בראשית י ט)

רשב"ם:

ואברכך לפני ה' - בשם ה', אבל גבור ציד לפני ה' פירושו בכל העולם. (שם כז ז)

רבינו בחיי:

לפני האלקים - עמוד האש והענן, לכבוד גיורו... (שמות יח יב)

הרקאנטי:

כבר כתב הרב הגדול ז"ל ועד"ה כבר הודעתיך כי כל מקום שנאמר במדת רחמים לפני ה' כמו על פני, והרי זה כמי שאמר הוא ובית דינו, והנה אמר כי הם הביאו את קרבנם לשם המיוחד וחטאתם לפניו, והנה החטא מכופר במדת רחמים ובמדת הדין. והזכיר זה בעבודה זרה, אבל בסדר ויקרא בשאר המצוות הזכיר פעמים רבים לפני ה', וזה מבואר. עד כאן לשונו. והנה כוונתו כי בעבודה זרה צריכין לרצות שני המדות הנזכרים, כי העון הוא בשניהם. (במדבר שלח דף עה)

מהר"ל:

גבור ציד לפני ה' - להמריד העולם וכו', שמזכיר שהיה גבור ציד לפני ה', ואין שייך גבורה לפני ה', אלא שהיה צייד בעל תחבולה גם לפני ה', שהיה ממריד ויוצא מהיושר, וסתם מלכות הארץ מתנגדת למלכות שמים. (גור אריה בראשית י ט)

מצודת דוד:

לפני ה' - בשליחותו. (יהושע ד יג)

הכתב והקבלה:

לפני ה' - ברצון ה' וברשותו, כי הברכה רק כפי מה שמושפע עליו מהשמים... (בראשית כז ז)

לפני האלקים - לדעת אלקית ולא לאכילה המונית, ולכן נהנו הגדולים מסעודתו. (שמות יח יב)

מלבי"ם:

לפני ה' - הוא קדש הקדשים או לפני הפתח... (ויקרא א יא)

לפני ה' - יש לו משמעיות הרבה, מן קדש הקדשים עד ירושלים, כי השכינה כביכול בין בדי ארון, ומשם תתנוצץ דרך מסכים ולבושים וחלונות מדרגה אחר מדרגה, על כן מפרש בכל מקום "לפני ה'" דרגה אחת יותר קרוב ממה שעומד בו, וראה שם עוד. (שם ו ז)

לפני ה' - כבר ביארתי שלפני ה' הנאמר בתורה אין מקומו שוה בכל מקום, שלפעמים יציין קדש הקדשים, ולפעמים יציין את ההיכל, ולפעמים יציין מקום מיוחד מן המזבח, ולפעמים יציין כלל העזרה, ולפעמים יציין כלל ירושלים... ויאמר בכל מקום לפני ה' לפי ענינם. (דברים יב ז)

לפני ה' - לשמו, ולא בוטחים על גבורתם. (יהושע ד יג)

רש"ר הירש:

לפני ה' - אינו רומז בשום מקום, שנעשה דבר בניגוד לרצון ה', היפוכו של דבר, הוא מתייחס תמיד לדבר, שרצון ה' מתקיים בו, וכן מצינו בפרשת בני גד ובני ראובן "אם תחלצו לפני ה' למלחמה" (במדבר ל"ב כ')... נמרוד החל לשעבד את הבריות ולדכא אותם "בשם ה'", ניצל שם שמים לרעה... (בראשית י ט)

משך חכמה:

...ואם כן צריך לומר שמה שכתוב לפני האלקים מתכוון למשה, שהאוכל בסעודה שמשה שרוי בתוכה כאוכל לפני האלקים... (שמות יח יב)