לקח

רד"ק:

לקח - היא התורה. (ישעיה כט כד)

רבינו בחיי:

לקחי - מה שלקחתי וקבלתי מלמעלה. (דברים לב ב)

מאירי:

לקח - שם כללי ללמוד. (משלי א ה)

רלב"ג:

לקח - קנין, יקנה חכמות אמיתיות. (שם)

לקחי - נמוסי והנהגתי. (איוב יא ד)

הגר"א:

לקח טוב - המצוות שלוקחים בידים לעשותה. (משלי ד ב)

מלבי"ם:

שם לקח בא על מה שלקח בקבלה מאחרים בחכמה, שהוא לקיחה מחוץ, כמו ישמע חכם ויוסף לקח, החכם שגדרו שאוסף ויקבל חקי החכמה מרבותיו או בעסק התורה, יוסיף לקח בפרטים רבים, כי החכמה רחבה היא מאד... (הכרמל)

העמק דבר:

לקחי - עומק ההלכות והעיון הבאים בעמל, ובזכותם ההשפעות. (דברים לב ב)