מדה כנגד מדה

(ראה גם: חטא-פעולה, עונש)

מכילתא:

וישובו המים על מצרים, יחזור עליהם הגלגל ויחזיר עליהם זדונם, שבמחשבה שחשבו מצרים לאבד את ישראל אני דנן, הם חשבו לאבד את בני במים, איני נפרע מהם אלא במים, שנאמר בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל, חופר גומץ בו יפול ופורץ גדר ישכנו נחש וכו'... וכן יתרו אמר למשה עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים, מכירו הייתי לשעבר, ועכשיו ביותר, שנתגדל שמו בעולם, שבדבר שחשבו מצרים לאבד את ישראל, בו בדבר נפרע מהם, שנאמר כי בדבר אשר זדו עליהם. (בשלח פרשה ו)

תלמוד בבלי:

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים, מדה כנגד מדה, שנאמר בסאסאה בשלחה תריבנה. (שבת קה ב)

תניא אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, בשחיטה השבתני, ובשחיטה תהא מיתתו... (פסחים סט א)

...דאמר רב חסדא ברותחין קלקלו בעבירה, וברותחין נדונו... (ראש השנה יב א)

אמרו להן בית שמאי לבית הלל פישון הגמל במדה כפושה מדד, לפיכך מדדו לו במדה כפושה... (יבמות קז ב)

אמר רבי כל המנחש לו נחש, שנאמר כי לא נחש ביעקב, והוא בלמ"ד אלף כתיב, אלא משום מדה כנגד מדה... (נדרים לב א)

והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב כי בדבר אשר זדו עליהם, בקדירה שבשלו בה נתבשלו. (סוטה יא א)

ויאמר ה' אלי רב לך, אמר רבי לוי ברב בישר ברב בישרוהו, ברב בישר רב לכם, ברב בישרוהו רב לך... (שם יג ב)

...דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מניין שכל מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה, שנאמר ויאמר אלישע שמעו דבר ה' כעת מחר סאה סולת בשקל וסאתים שעורים בשקל בשער שומרון, וכתיב ויען השליש אשר המלך נשען על ידו את איש האלקים ויאמר הנה ה' עושה ארובות בשמים היהיה הדבר הזה, ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל, וכתיב ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער וימות... (סנהדרין צ א)

אף הוא ראה גלגולת אחת שצפה על פני המים, אמר על דאטפת אטפוך, וסוף מטפיך יטופון. (אבות ב ו)

אמר רב הונא בר תורתא, פעם אחת הלכתי לועד וראיתי נחש שהוא כרוך על הצב, לימים יצא ערוד מביניהם, וכשבאתי לפני רבי שמעון החסיד, אמר לי, אמר הקב"ה, הם הביאו בריה שלא בראתי בעולמי, אף אני אביא עליהם בריה שלא בראתי בעולמי, (אנשי ועד היו מזווגי כלאים, והביא עליהם ערוד). (חולין קכז א)

בעא מיניה רבי שמואל בר נדב מרבי חנינא ואמרי לה רבי שמואל בר נדב חתניה דרבי חנינא מרבי חנינא, ואמרי לה מרבי יהושע בן לוי, מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו, לפיכך אמרה תורה בדד ישב וגו'. אמר רבי יהודה בן לוי מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי צפרים לטהרתו, אמר הקב"ה הוא עשה מעשה פטיט, לפיכך אמרה תורה יביא קרבן פטיט (לשון קול). (ערכין טז ב)

מדרש רבה:

אמר רבי סימון בשם רבי שמעון בר אבא כל המדות בטלו, מדה כנגד מדה לא בטלה, רבי הונא בשם רבי יוסי מתחלת ברייתו של עולם צפה הקב"ה שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו, לפיכך אמרו חכמים והנה טוב מאד זו מדה טובה. (בראשית ט יג)

רבי פנחס בשם רבי הושעיה אמר, שבטים גרמו לאביהם לקרע, והיכן נפרע להם, במצרים, שנאמר (בראשית מ"ד) ויקרעו שמלותם וגו'. יוסף גרם לשבטים לקרוע, עמד בן בנו ונפרע לו, שנאמר (יהושע ז') ויקרע יהושע שמלותיו. בנימין גרם לשבטים לקרע, והיכן נפרע לו בשושן הבירה, שנאמר (אסתר ד') ויקרע מרדכי את בגדיו. מנשה גרם לשבטים לקרע, לפיכך נתקרעה נחלתו, חציה בארץ הירדן וחציה בארץ כנען. (שם פד יט)

אם ללצים הוא יליץ אלו אדומיים שנקראו לצים, שנאמר (משלי כ"א) זד יהיר לץ שמו, והם נקראו זדים, כמה דכתיב (מלאכי ג') ועתה אנחנו מאשרים זדים... והם מתלוצצים בכל יום על ישראל על הצרות הבאות עליהם, כמו דכתיב (יחזקאל ל"ה) ותגדילו עלי בפיכם והעתרתם עלי דבריכם, אני שמעתי. הוא יליץ (משלי ג'), שעתיד הקב"ה למדוד להם כמדתם, כמה דכתיב (עובדיה א') כאשר עשית כן יעשה לך גמולך ישוב בראשך... (במדבר יא א)

הן קרבו ימיך למות, אמר רבי איבו אמר משה, רבונו של עולם, בדבר שקלסתיך בתוך ס' רבוא מקדשי שמך בו קנסת עלי מיתה, שנאמר הן קרבו ימיך למות, כל מדותיך מדה כנגד מדה, מדה רעה כנגד מדה טובה, מדה חסרה כנגד מדה שלמה, מדה צרה כנגד מדת רחבה, אמר לו הקב"ה למשה אף זו מדה טובה שאמרתי לך הן, שנאמר הנה אנכי שולח מלאך (שמות כ"ג)... וכשם שעילית אותי על רבוא, כן אני מעלה אותך לעתיד לבא בתוך נ"ה רבוא צדיקים גמורים, שנאמר הן, הן בגמטריא הכי הוי... (דברים יא ו)

תנא דבי אליהו רבא:

ומאי תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי וכו', אלא מדה כנגד מדה, משום דכתיב בישראל (איכה ד') דבק לשון יונק אל חכו בצמא, לכן הוא אומר תדבק לשוני לחכי... (פרק ל)

ברוך המקום ברוך הוא, שאין לפניו משוא פנים, שכשם שתפש אחיתופל את ההלכה בגרונו ולא אמר אותה לרבים, לפיכך נחנק בגרונו ומת בחניקה... (פרק לא)

ספורנו:

כי בדבר אשר זדו - הציל את ישראל בדבר עצמו שזדו במצרים עליהם, הרג בכורים כמו שאמרו כל הבן הילוד וגו', והטביעם כמו שהטביעו את הבנים, ובזה הראה מעלתו שלא יוכל שום אל מאלהי האומות לשלם מדה כנגד מדה, אבל חשבו שיוכל כל אחד דבר מיוחד לו לבד. (שמות יח יא)

מהר"ל:

כל מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה, דבר זה בארנו במסכת סוטה, ויש לך לדעת עוד כי כאשר מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה, בזה נודע שלא יבא רע מן השי"ת רק הטוב, והאדם מצד מדתו שהיה מודד מביא עליו הרע מצד עצמו, כמו מי שהלוה לאחר כאשר משלם מה שהלוה לגמרי לא נקרא שבא זה מן המשלם, רק יאמר שבא מן אותו שהלוה... (חידושי אגדות סנהדרין צ א)

כלי יקר:

וישמע יתרו - ...ועדיין היה מסופק אם אינם ב' כחות, ועל זה אמר כי בדבר אשר זדו שהיה מדה כנגד מדה, והיינו שהרע למצרים היה טובה לישראל... (שם שם א)