מה

ילקוט ראובני:

אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א, כי שר של שכחה מ"ה שמו... (ויקרא צו)

ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך, כי אם ליראה, השכינה נקראת מ"ה, כדאיתא בזוהר תרומה על הפסוק מה רב טובך, ועליה אמר משה מה ה' אלקיך שואל מעמך וגו'. (דברים עקב)

תרגום יונתן:

מה בני - וי. (משלי לא ב)

אבן עזרא:

מה - נופל על הנבזה ונכבד, כגון מה רבו מעשיך וגו', מה אנוש וגו', וכאן הוא לשון תימא. (תהלים ג ב)

של"ה:

...מצינו לתיבת מה ב' פירושים, פעמים הוא לשון רבוי, כמו מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, ולפעמים הוא להיפך לשון מה, כמו ונחנו מה, ובפעם ראשונה שאמרו מה אדיר שמך בארץ רצו לומר בתיבת מה לשון מיעוט, כלומר השגת שמך לידע אותו בארץ בין הגופות החומריות הוא מועט, על כן תנה הודך על השמים... (מסכת שבועות)