מודיעין

(ראה גם- חנוכה, חשמונאים)

תלמוד בבלי:

איזו היא דרך רחוקה, מן המודיעים ולחוץ וכמדתה לכל רוח, דברי רבי עקיבא... אמר עולא מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין הויא... (פסחים צג ב, וראה שם עוד)

מן המודיעים ולפנים נאמנין על כלי חרס, מן המודיעים ולחוץ אין נאמנין, כיצד, הקדר שהוא מוכר הקדרות נכנס לפנים מן המודיעים הוא הקדר והן הקדרות והן הלוקחין נאמן, יצא אינו נאמן... (חגיגה כה ב)