מוהר

(ראה גם: כתובה)

תרגום יונתן:

מהור - מפרנא יפרן ליה. (שמות כב טו)

תרגום אונקלוס:

מהור - קימא יקימנה ליה לאינתו. (שם)

רש"י:

מהור - יפסוק לה מוהר כמשפט איש לאשתו שכותב לה כתובה, וישאנה. (שם)

אבן עזרא:

ימהרנה - כמו מוהר בענין קשור, כמו אחר מהרו, כי גזרת מהרה לא תמצא בפעלים רק מהבנין הדגוש בכל המקרא. (שם)

רמב"ן:

מהר ומתן - מוהר כתוב שהוא הדבר הנתן לבתולה, כדכתיב כמהר הבתולות, והם סבלונות שהבחורים שולחים לבתולות כאשר ישאו אותן, ומתן מגדנות או כסף וזהב לאביה ולאחיה, ובבראשית רבה אמרו מהר פראנון, מתן פרא פראנון, והם כתובה ונכסי מלוג בלשון ירושלמי, כלומר שיתן לה הוא משלו נכסים שיהיו שלה כנכסי בית אביה, ויהיו אצלו כנכסי מלוג... (בראשית לד יב)

מהר ימהרנה - ...ומה שפירש הרב במהר ימהרנה לו שיפסוק לה מהר כמשפט איש לאשתו שכותב לה כתובה, אינו אמת, שהמפתה אם ישאנה אינו נותן קנס, ואם יגרש אחר הנשואין אין עליו כלום מן התורה, שהכתובה מדברי סופרים היא, אבל פירוש מהר השלוחים שאדם משלח לארוסתו כלי כסף וכלי זהב ובגדים לצרכי החופה והנשואין, והם הנקראים סבלונות בלשון חכמים וכך אמרו מוהרי הדרי... ויתכן שיהיה הלשון נגזר מן מהרה חושה, לפי שהוא הדבר הראשון הנמהר בנשואין, כי החתן ממהר ומקדים לשלוח לפניו המנחה ההיא... (שמות כב טו)

מלבי"ם:

יש הבדל בין מוהר ומתן, שמתן הם הסבלונות ומתנות שנותן, ומוהר הוא הכתובה שכותב לאשתו. (הכרמל)