מוחין

מכתב מאליהו:

כתבנו בקונטרס הבחירה שכל אחד יש לו נקודה אשר בה בחירתו פועלת, וקראנו לה "נקודת הבחירה", גם כתבנו שם שמצב נקודה זו משתנה מיום ליום לפי מעשיו... יש שמצב נקודת הבחירה משתנה גם מפאת השפעות מלמעלה, בזמן שהוא מקבל מלמעלה את השפע הנקרא "מוחין דגדלות" נקודת בחירתו עולה, ובהעדר הגדלות והוא מקבל במקומה "מוחין דקטנות" נקודת בחירתו יורדת. בזמן מוחין דגדלות הוא מרגיש קירבה אל הקב"ה וגם היכולת להתפלל יותר בכוונה, ללמוד יותר בחשק וכו', ובזמן מוחין דקטנות הכל להיפך... 

יש לדעת שהמצב של מוחין דגדלות אינו משלנו אלא סייעתא דשמיא היא, מדרגתו האמתית היא קרובה יותר לצד מוחין דקטנות, עבודתנו היא אפוא להאיר בשעת הגדלות לתוך הקטנות שבעומק הלב ולעשות בה רושם, עד שבהסתלק אור הגדלות נמצא שנתעלה הקטנות על ידי הרושם ההוא. בזה כל ה"שטח" של הבחירה עולה, מתוך ההסתר התעלה אל למעלה מן ההסתר... (חלק ה עמוד יח)