מוט   מוטה

תרגום יונתן:

מוט - פרוק. (ישעיה כד יט)

רש"י:

מוטה - הטיית משפט. (ישעיה נח ו)

אבן עזרא:

מוטה - כמו מוטות עולכם, ורוצה לומר שישלחו העבדים חפשי. (שם)

מוטות ברזל - פירוש שהמוטות רצועות שקושרים בהן העול, ורוצה לומר שהעול יהיה מברזל ויקשרהו במוטות. (ירמיה כח יג)

מלבי"ם:

מוטה - קטן מרשע, נטיה קצת מהישר. (ישעיה נח ו)

פעל מוט בא על המט המתמוטט מעצמו על ידי רפיון והעדר החיזוק וחלישת כח העצם מצד עצמו, כמו ומטה ידו, שנעדר ממנו הכח והחיזוק לעמוד על עמדו. (הכרמל)

רש"ר הירש:

ומטה ידו - מצאנו עוד מוט רגל, שהוא סכון הקיום, כאן רוצה לומר החלשת הפעילות... (ויקרא כה לה)