מוכס

תלמוד בבלי:

תא שמע הרועים והגבאין והמוכסין תשובתן קשה, ומחזירין למכירין... (בבא מציעא צד ב)

תנא עוד הוסיפו עליהן (כפסולי עדות) הרועים הגבאין והמוכסין... מעיקרא סבור מאי דקיץ להו קא שקלי, כיון דחזו דקא שקלי יתירא, פסלינהו. (סנהדרין כה ב)

..נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכסין, והמוציא קשר מוכסין חייב... תנו רבנן המוציא קשר מוכסין עד שלא הראהו למוכס חייב, משהראהו למוכס פטור, רבי יהודה אומר אף משהראהו למוכס חייב, מפני שצריך לו, מאי בינייהו, אמר אביי איכא בינייהו רהיטי מוכסא (שרצין אחריהם להעליל שלא נתנו), רבא אמר מוכס גדול ומוכס קטן איכא בינייהו, רב אשי אמר חד מוכס איכא בינייהו, מפני שצריך לו להראות למוכס שני, דאמר ליה חזי גברא דמוכס אנא. (שבת עח א)

אין פורטין לא מתיבת המוכסין ולא מכיס של גבאין ואין נוטלין מהם צדקה, אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק. תנא אבל נותן לו דינר ונותן לו את השאר. ומוכסין, והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא, אמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה, דבי רבי ינאי אמרי במוכס העומד מאליו... (בבא קמא קיג א, וראה שם עוד)