מומחה

(ראה גם אומן)

תלמוד בבלי:

לא יצא האיש... ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה... והתניא איזהו קמיע מומחה, כל שריפא ג' בני אדם כאחד, לא קשיא, הא למחויי גברא, והא למחויי קמיעא... בעי רב פפא תלתא קמיע לחד גברא מאי, קמיעא ודאי לא איתמחי, גברא איתמחי, או לא איתמחי, מי אמרינן הא אסי ליה, או דילמא מזלא דהאי גברא הוא דקא מקבל כתבא, תיקו. (שבת סא א)

אין מודדין אלא מן המומחה, ריבה למקום אחד ומיעט למקום אחר, שומעין למקום שריבה... (עירובין נח ב)

...אין לך מומחה לרבים בישראל יותר ממשה רבינו, וקאמר ליה הקב"ה עד דאיכא אהרן בהדך... (ראש השנה כה ב)

תנו רבנן דיני ממונות בשלשה, ואם היה מומחה לרבים דן אפילו יחידי... (סנהדרין ד ב)

...אבל אם היו כשרין או מומחין מפי בית דין אינו יכול לפוסלן (כדיינים). (שם כג א)

ורמינהי, דן את הדין, זיכה את החייב וחייב את הזכאי, טימא את הטהור טיהר את הטמא, מה שעשה עשוי וישלם מביתו, אמר רב יוסף לא קשיא, כאן במומחה כאן בשאינו מומחה. ובמומחה מחזירין, והקתני אם היה מומחה לבית דין פטור מלשלם, אמר רבי נחמן כאן שיש גדול הימנו בחכמה ובמנין, כאן שאין גדול הימנו בחכמה ובמנין... אמר לו רבי עקיבא פטור אתה, שכל המומחה לרבים פטור מלשלם, ואי איתא לימא ליה טועה בדבר משנה אתה, וטועה בדבר משנה חוזר, חדא ועוד קאמר... (שם לג א)

...והכא במאי עסקינן, ברופא מומחה, דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן אם היה מומחה לרבים מותר... (עבודה זרה כו ב)

תנו רבנן תכלת אין לה בדיקה ואין נקחית אלא מן המומחה, תפילין יש להם בדיקה ואין ניקחין אלא מן המומחה... (מנחות מב ב)

...רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן... (חולין ג ב)

תלמוד ירושלמי:

תני אין לוקחין מעי דגים וקירבי דגים אלא על פי מומחה, אין לוקחין תכלת אלא על פי מומחה, אין לוקחין גבינה ויתינייקי (מבית ותינייקי) אלא על פי מומחה, אין לוקחין יין בסוריא אלא על פי מומחה, אין לוקחין בשר שאין בו סימן אלא על פי מומחה, וכולן נאכלין אצל מי שאינו מומחה ואינו חושש... רבי יוסי בשם רבי יוחנן עבדו של מומחה כמומחה. (עבודה זרה יז ב)