מופלא של בית דין

(ראה גם: בית דין, סנהדרין)

תלמוד בבלי:

הורו בית דין וידע אחד מהן שטעו או שלא היה מופלא של בית דין שם... נמי פטורין, מפני שהיה להם ללמוד ולא למדו, (רש"י: אף על גב דלא הוה מסנהדרין עצמן)... (הוריות ד ב)

היכי דמי, אילימא דהוא (כהן גדול) מופלא והם אינן מופלאין, פשיטא דמתכפר לו בפני עצמו, הוראה דלהון ולא כלום, ובעי אתויי כשבה או שעירה כל חד וחד, ואי דאינון מופלאין והוא לא מופלא, אמאי מתכפר לו בפני עצמו, הא הוראה דידיה ולא כלום היא, אמר רב פפא כגון שהיו מופלין שניהן... (שם ז א)