מופת

(ראה גם: אות, נס, פלא)

לקח טוב:

כל אות לזמן הוא, ואינו אלא למי שמדבר אליו ולא לאדם אחר, המופת לאלתר הוא, שנאמר תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרן (שמות ז' ט') והוא לאלתר... (שמות ג יב)

אמיתת מופת כמו פתאום, דבר שאין לו המתנה, אבל האות עד זמן, כמו הגידו האותיות לאחור (ישעיה מ"א כ"ג), דבר העתיד לבא. (שם ז ט)

ונתן אליך אות או מופת, אות בשמים, כענין שנאמר (בראשית א') והיו לאותות ולמועדים, או מופת בארץ, כענין שנאמר (דברי הימים ב' ל"א) לדרוש את המופת אשר היה בארץ, ורבותינו אמרו אין הפרש בין אות למופת, והדברים נראים, (יואל ג') ונתתי מופתים בשמים ובארץ... אלא אות לזמן, כענין שנאמר (שמות ח') למחר יהיה האות הזה, ומופת לאלתר, כענין שנאמר (שם ז') תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין. (דברים ראה)

רש"י:

מופת - אות להודיע שיש צרוך במי ששולח אתכם. (שמות ז ט)

ובמופתים - הן נפלאות שהביא עליהם מכות מופלאות. (דברים ד לד)

ונתן אליך אות - בשמים, כענין שנאמר בגדעון (שופטים ו') ועשית לי אות, ואומר יהי נא חורב אל הגזה וכו', או  מופת - בארץ, דכתיב אם טל יהיה אל הגזה לבדה ועל כל הארץ יהיה חורב... (שם יג ב, ובספרי ראה פג)

מהר"ל:

והנה אמר באותות זה המטה, ובמופתים זה הדם, ובאור הדבר הזה בענין אות ומופת, דכתיב בקרא נתן אליך אות או מופת, ובספרי בפרשת ראה ונתן לך אות בשמים, וכן הוא אומר והיו לאותות ולמועדים, או מופת בארץ, וכן הוא אומר אם יהיה טל על הגיזה לבדה ועל הארץ חורב. ולפירוש זה קשיא מה שאמר כאן באותות זה המטה, אף על גב דאין זה אות בשמים. אבל יש לך לדעת כי כל שינוי אשר נראה בפועל נקרא אות, כגון שאמר הנה הפועל הזה יפעל כך וכך וזה נקרא אות, והשינוי אשר הוא במתפעל, שיאמר כי דבר זה מתפעל כך וכך, וזה נקרא מופת, ומפני זה אמרו חז"ל כי אות בשמים ומופתים בארץ, ופירוש כי השמים הם פועלים ואינם מתפעלים, והארץ מתפעלת ואינה פועלת, וכאשר יתן אות בשמים שיהיו פועלים כך וכך יקרא זה אות, והארץ היא מתפעלת אם יש בה שינוי זה נקרא מופת, לכן המטה שהוא פועל השינוי שיש בו נקרא אות, שהרי נראה שינוי בפועל כי מטה שהוא עץ יפעל כך וכך, וזה נקרא אות, אבל השינוי אשר הוא במקבל הפעולה, שאמר ראה דבר חדוש, כי דבר זה אינו ראוי להיות נעשה בו כך וכך, וזה נקרא מופת. ואין בכל מכות שינוי במתפעל שיאמר דבר זה נעשה בו חדוש כמו הדם, שנעשה מן המים דם, שהרי הוא בריאה שאינו בדרך הטבע, אבל שאר מכות שהיו המים שורצים צפרדעים אין כאן חידוש במתפעל, שהרי כל יאור דרך להשריץ צפרדעים, וכן דרך כל ארץ להשריץ כנים, ואם כן אין זה שינוי במתפעל... כלל הדבר, כי הנסים הם שנים, נס בפועל יקרא אות, וגם במקבל הפעולה וזה יקרא מופת... (גבורות ה' פרק נו)

ויתן ה' - ...ב' המכות הראשונות נקראו אותות, שבאו לברר אמונה, והמכה הג' שבכל סדר נקראת מופת, שהיתה רק עונש, ועל כן נקראו מופתים רעים. (דברים ו כב)

שם מופת מציין דבר הבלתי נתון תחת חוקי הטבע, דבר זר ומפליא עיני רואים לברר איזה ענין, והוא מצד זה שם נרדף עם אות, כי המופת גם הוא אות בפעולה יוצאת מחוקי הטבע, מכריע להאמין בדברי פועלה, ולהוכיח להבלתי מאמינים שהוא שלוח ה' המשדד הטבע, וגם האות הוא לפעמים למעלה מהטבע, ויובדלו רק בזה, כי כל מופת הוא אות, אבל לא כל אות הוא מופת. (הכרמל)

רש"ר הירש:

באותות - המוכיחים את מציאותו, ובמופתים - המשכנעים את השכל והרגש. (דברים ד לד)

האותות - בם ראו את מהותו ואת הנהגתו יתברך, מופתים - השגחה שחשו על גופם ורכושם, והכירוהו. (שם כט ב)