מוצאות

(ראה גם: קורות)

הכתב והקבלה:

הקורות - דברים שאין לשער אותם, בנגוד למוצאות. (בראשית מב כט)

מלבי"ם:

הקורות - מקרה בלא סבה, כי העלימו ממנו מכירת יוסף, אבל לגבי עצמם היו מוצאות, בסבת ההשגחה. (שם)

המוצאות - דבר שסבתו קרובה, מה שאינו כן בקורות. (יהושע ב כג)