מורג

רש"י:

והמוריגים - עץ כבד מלא חריצין מחתך התבן לבהמות. (שמואל ב כד כב)

רלב"ג:

המוריגים - לדיש. (שם)

אברבנאל:

מורג - שהוא גם כן יחיד וקטן וחותך הרים וגבעות. (ישעיה מא טו)