מזמור

(ראה גם: זמר, שיר, תהלים)

זהר:

מזמור זהו רוח הקודש, למה נקרא כך, משום (שהמלכות שהיא רוח הקודש) משבחת תמיד למלך העליון, לז"א, שבכל זמן היא משבחת ומזמרת ואינה שוקטת. כין שבא דוד, ומצא הגוף (של המלכות, דהיינו הו"ק שלה) מתוקן כראוי, ושרתה עליו, היה מגלה בעולם הזה לשבח ולזמר למלך (לז"א), והכל כדי שיתוקן עולם הזה כעין של מעלה. (תרומה רנו)

...בעוד שהייתי מהלך שמעתי קול אלו האנשים, שהיו אומרים שיר מזמור לבני קרח גדול ה' וגו', מהו שיר מזמור, אלא כך למדנו משמו של רב שמעון, שיר שהוא כפול, (דהיינו שיר ומזמור הוא משום) שהוא שיר המשובח משאר שירים, ומשום שהוא משובח משאר שירים, נאמר בו ב' פעמים שיר, וכן מזמור שיר ליום השבת (יורה שהוא משובח משאר שירים)... (אחרי ז)

מזמור ביה ר"ז וביה מו"ם, (מזמור שהוא גבורה, בו אותיות ר"ז ואותיות מו"ם), מצד זמר של תורה וזמר של תפלה, (כי קו שמאל כששולט בפני עצמו נהפך אור על ר"ז, שהוא אחורים של אור, ועל כן בו מו"ם, שיש בו אחיזה לחיצונים, וכל זה מצד הקדושה), מזמר דסטרא אחרא הוא מום זר, (ועל כן אמרו) זמרא בביתא חורבן בביתא, (והיו בחינת) נדה שפחה בת עכו"ם זונה, וזה הוא אותיות מזמור... (פנחס קצב, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן, כל שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהלים, רבי אליעזר אומר כנגד עצמו אמרן, רבי יהושע אומר כנגד ציבור אמרן, וחכמים אומרים יש מהן כנגד ציבור ויש מהן כנגד עצמו... לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירה, מזמור לדוד מלמד שאמר שירה ואחר כך שרתה עליו שכינה... (פסחים קיז א)

ילקוט שמעוני:

לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה, דוד הוא נאה למזמורו, ומזמורו נאה לו, מה כתיב למעלה מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר, וכאן לדוד מזמור, כל מקום שנאמר למנצח בנגינות אינו אלא לעתיד לבא, שנאמר למנצח בנגינות מזמור לדוד, היה מנגן ואחר כך שורה עליו רוח הקדש, לדוד מזמור, שורה עליו רוח הקדש ואחר כך מנגן... (תהלים כד, תרצה)

רש"י:

מזמור לדוד בברחו - הרבה באגדה, לרז"ל כשראה שהקם עליו אינו עבד או ממזר כי אם בנו, שמח, שירחם עליו... (תהלים ג א)

רד"ק:

מזמור - לרז"ל אמרו כשעלה במעלה הזיתים ובוכה, אמר, יעקב ברח וכו', גלות מכפרת עוון, ובפשט נקבעו המזמורים כשזמרום אחר כך בבית המקדש, שכאשר ניצל מהצרה היו למזמורים... (שם)