מזרח

(ראה גם: מערב, קדם, רוחות)

מדרש רבה:

מקדם, רב אמר בכל מקום רוח מזרחית קולטת, אדם הראשון ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן, קין, ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן, הרוצח, אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש. (בראשית כא יב)

אבן עזרא:

מצאנו כתוב קדמה מזרחה, וידענו כי ראשי המזרחים שלשה, האחת כנגד נקודת ראש מזל גדי, שהוא סוף נטות השמש בפאת דרום, והשני כנגד הקו השוה, שהוא ראש טלה ומאזנים, והשלישי נגד ראש סרטן, שהוא סוף נטות השמש לצפון... (שמות כז ט)

רבינו בחיי:

גן בעדן מקדם - להורות על מעלת רוח מזרחית, וידוע שמבחר הפירות במזרח, כדכתיב וממגד תבואות שמש (דברים ל"ג), ודרשו רז"ל רוח מזרחית מישבת הדעת ומאמצת הכח והלב, כי האויר בו משובח... ודע שהנשמות הזכות באות ממזרח... ולדעתי מזרח התפארת, שהוא קו אמצעי, ומשם באות הנשמות ליסוד עולם הנקרא ברית. (בראשית ב ח, ועיין שם עוד)

מהר"ל:

...וכן מלכות יון שכבשו שלש רוחות נחשב ג' מלכויות, ומזרח לא היו יכולין לכבוש, כי מזרח מעלתו יותר עליונה מן שאר הרוחות, כי הוא התחלה שמשם האורה באה לעולם, ולכך זה הרוח יש לו עילוי יותר, ולא נתעלה מלכות יון על צד המזרח שהוא התחלה... (גבורות ה' פרק ח)

...וחולסית ומצולה הוא תוקף מזרח, כי כל הכוכבים נראים עולים מן עומק מזרח, ולפיכך תוקף מזרח העומק, ששם השמש עולה מן העומק, כמו דרום אשר תוקף שלו הרים וגבעות, מפני כי השמש דר בגובה דרום, וחולסית הם אבנים קטנות, ודרכם לגדל בעומק... (נצח ישראל פרק יז)