מחבת

(ראה גם: קרבן-מנחה)

תלמוד בבלי:

האומר הרי עלי במחבת לא יביא במרחשת, במרחשת לא יביא במחבת, מה בין מחבת למרחשת, מרחשת יש לה כיסוי, מחבת אין לה כיסוי, דברי רבי יוסי הגלילי, רבי חנינא בן גמליאל אומר, מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשין (רכין), מחבת צפה ומעשיה קשין. מאי טעמא דרבי יוסי, אילימא מרחשת דאתיא ארחושי הלב, כדכתיב רחש לבי דבר טוב, ומחבת דאתיא אמחבואי הפה, כדאמרי אינשי מנבח נבוחי, אימא איפכא, מחבת דאתיא אמחבואי הלב, דכתיב למה נחבאת לברוח, מרחשת דאתיא ארחושי כדאמרי אינשי הוה מרחשן שיפתותיה, אלא גמרא גמירי לה. מרחשת עמוקה דכתיב וכל נעשה במרחשת, מחבת צפה, דכתיב ועל מחבת... (מנחות סג א, וראה שם עוד)

אבן עזרא:

מחבת - קערה מכוסה, והתיו תחת ה"א. (ויקרא ב ה)