מחוזא

תלמוד בבלי:

בעוון גזל גובאי עולה והרעב הווה ובני אדם אוכלים בשר בניהן ובנותיהן, שנאמר שמעו את הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שומרון העושקות דלים הרוצצות אביונים, אמר רבא כגון הני נשי דמחוזא דאכלן ולא עבדן. (שבת לב ב)

אמר רבא והני בני מחוזא כיון דמפנקי אפילו חמרא נמי מסי להו. (שם קט א)

אמר רבא הני נשי דמחוזא אף על גב דלא עבדן עבידתא במעלי שבתא משום מפנקותא הוא, דהא כל יומא נמי לא קא עבדן... (פסחים נ ב)

דמחוזא בני תורה... (עבודה זרה נח א)