מחזה

(ראה גם: נבואה)

זהר:

בכל מקום שכתוב במחזה בתורה, הוא השם שנגלה לאבות, ומי הוא ש-די, שנאמר וארא אל אברהם וגו' בא-ל ש-די, וכמו שאתה אומר מחזה ש-די יחזה, וזה הוא מראה אשר כל מראות העליונות נראות מתוכה, כמו מראה של זכוכית שכל הצורות נראות מתוכה, והכל אחד, מראה ומחזה, ואחד הם, אלא שזה תרגום וזה לשון הקודש. (לך לך רפח)

תא חזי, כל עוד שלא נמול אברהם, היה הקב"ה מדבר עמו מתוך מחזה בלבד, כמו שלמדנו שכתוב, היה דבר ה' אל אברם במחזה, במחזה פירושו באותה המראה, מדרגה שכל הצורות נראות בה, כמו שלמדנו, ומחזה הזה הוא סוד הברית, דהיינו הנוקבא שהברית מאיר בה. ואם תאמר שמשום זה נקראת הנוקבא בשם מחזה, משום שהוא מדרגת מראה שכל הצורות נראות בה, הרי מקודם לכן אמרת שכל עוד שלא נמול אברהם לא היה מדבר עמו רק מדרגת המחזה בלבדה, שמדרגות אחרות אינן שורות עליה. ועתה תאמר שמחזה הוא מראה שכוללת בה כל מדרגות העליונות, והרי מטרם שנימול נאמר, היה דבר ה' אל אברם במחזה.

אלא מדרגה זאת היא ודאי המראה של כל מדרגות העליונות, ובמראה של מדרגות העליונות היא נתתקנה, וגם באותו זמן שאברהם לא היה נמול, היתה מדרגה זו במראה של מדרגות העליונות, ובכל אלו גוונין (שבמדרגות העליונות) היתה עומדת, המראה של אלו הגוונין עומדים תחתיה, (מתחת הנוקבא), אחד מימין לבן, חסד, אחד משמאל אדום, אחד הכלול מכל הגוונים, (שהוא ירוק תפארת), והיא המראה של כל גוונין העליונים (ממחזה), לבן אדום ירוק העומדים עליה. ועל זה במראה ההוא, עמד על אברהם וידבר עמו, אף על פי שלא נמול, כיון שנמול מה כתוב, וירא אליו ה', כי נתחבר בה השם הוי"ה, דהיינו עצם המדרגות העליונות נכללו בה, מה שאינו כן מטרם שנמול, שרק הגוונין לבדם נכללו בה...

תא חזי, מחזה ש-די כתוב בבלעם, ובאברהם כתוב מחזה סתם, ושואל, מה ההפרש בין זה לזה. אלא מחזה ש-די הוא אלו הגוונין שמתחת הנוקבא, והם המראה שלה, מחזה סתם זה הוא ה"א (של השם הוי"ה, דהיינו הנוקבא), שכל הצורות העליונות שהם ג' הגוונין נראות בה. ומשום זה כתוב באברהם מחזה סתם, ובבלעם כתוב מחזה ש-די, דהיינו כנ"ל בדבור הסמוך, שנכללת בעצמה מג' הגוונין לבן אדום ירוק... ובזה מחלק בין נבואת אברהם שהיה מג' גוונין שבעצם הנוקבא, וזהו מחזה סתם, לבין נבואת בלעם שהיה ממראה ג' הגוונים שמתחת הנוקבא, שנקראת ש-די.

ועל כן מטרם שנמול אברהם, היה לו אותה המדרגה, כמו שאמרו (דהיינו הנקראת) מחזה סתם. כיון שנמול מיד וירא הוי"ה אליו וגו', שכל המדרגות של הוי"ה נראות על מדרגה זו, ומדרגה זו דברה עמו כראוי, בשלמות, ואברהם נתקשר ממדרגה למדרגה ונכנס באות ברית קדש כראוי, בשלמות... (שם שלח, ועיין שם עוד)

אבן עזרא:

במחזה - במראות הנבואה. (בראשית טו א)

רמב"ן:

במחזה - זכה מעתה לנבואה ביום, וסודם ליודעי חן. (שם)

רד"ק:

במחזה - לפי שהראהו כאן מעשה שהוציאו החוצה, ולא דבור בלבד. (שם)

מורה נבוכים:

איני צריך לבאר החלום מה הוא, אמנם המראה הוא אומרו במראה אליו אתודע, והיא אשר תקרא מראה הנבואה, ותקרא גם כן יד ה', היא גם כן תקרא מחזה, הוא ענין איום מחריד יחובר לנביא בעת היקיצה, כמו שהתבאר בדניאל, באמרו "וארא את המראה הגדולה הזאת ולא נשאר בי כח והודי נהפך למשחית, ולא עצרתי כח", ואמר "ואני הייתי נרדם על פני ופני ארצה", ואמנם בא דבור המלאך והעמידו לו כל זה במראה הנבואה... ופעמים תתחיל הנבואה במראה הנבואה, ואחר כן ירבה הרתת ההוא וההתפעלות החזק הנמשך אחר שלמות פעולות המדמה, ואז תבא הנבואה כמו שבא באברהם, אשר בא בתחלת הנבואה ההיא, "היה דבר ה' אל אברם במחזה", וסופו, "ותרדמה נפלה על אברם" וגו'... (חלק ב פרק מא, וראה שם עוד)

בארנו בחבורנו, שהנביאים פעמים יתנבאו במשלים, וזהו שהוא יראה דבר על צד המשל, ויפורש לו ענין המשל ההוא במראה הנבואה ההוא בעצמו... ומן החלומות גם כן מה שיוודע ענינם אחר ההערה, כן משלי הנבואה יש מהם שיפורש ענינם במראה הנבואה... וקרא כל הענין ההוא חזון, אחר שזכר שהוא חלם חזא, מפני שפרשו לו המלאך, כמו שזכר בחלום של נבואה והוא אמרו אחר זה חזון נראה עלי אני דניאל אחרי הנראה אלי בתחלה, וזה מבואר, כי חזון נגזר מן חז"ה, ומראה נגזר מן אראה, וחזה וראה בענין אחד, ואין הפרש בין אמרך במראה או במחזה או בחזון, אין שם דרך שלישי, אלא שני הדרכים אשר ספרה התורה בהם, מבמראה אליו אתודע בחלום אדבר בו, אלא שיש בהם מדרגות... (שם פרק מג)

ספר העקרים:

...ויש מי שלא יעמוד על המדרגה הזאת, אבל יפתח לו שער אחר ומדרגה יותר גדולה מזו, ופעמים תבא זו קודם המדרגה הראשונה ופעמים אחריה, וזה כשיהיה התגברות שני הכחות שוה, ואז יעלה למדרגה שיחול עליו הרוח הנבואי בלא רתת ובלע זיעה, כי אם בתנומות עלי משכב, או בתרדמה נופלת עליו ביום, וזאת המדרגה תקרא מראה או מחזה, יראה בה באמצעות הכח המדמה צורות בלתי אמיתיות בעצמן, כנשים והסוסים שראה זכריה, וכלוב קיץ שראה עמוס וכיוצא בהן, שלא היו אמיתיות בעצמם, ואולם להתגברות הכח הדברי על כח המדמה, ישיג הענינים שיורו עליהם אותן הצורות האמיתיים בעצמם, אף על פי שהצורות ההן לא יהיו אמיתיות, וזאת היא המדרגה שנית ממדרגות הנבואה... (מאמר ג פרק י)

עקדה:

במחזה - הגיע לו הדבר במדרגה נבואית למעלה מהמדרגות בהן היה משיג עד עכשיו, והוא בלשון משל... (בראשית טו א)

...ובלעם שנבואתו מצד הטומאה, הכח ההוא מושג אליו, ויודע מי מדבר, וזה שאמר שומע אמרי א-ל, שהוא איזה שהוא כח, וגם מחזה ש-די רחוק מענין הנבואה... (במדבר כב ב)

מלבי"ם:

במחזה - שהנביא חוזה בעין הלב את העתיד בציורים נשגבים ודמיונות. (בראשית טו א)

בנבואה יש ג' מדרגות, הנבואה הגמורה, ב' החזון שהוא למטה הימנה, שיראה מחזות בהקיץ על ידי שתחול השפע על כח דמיוני, ג' החלום הצודק, שמעורב בו תערובת תבן וסיגים יותר. (הכרמל)

רש"ר הירש:

במחזה - לחז"ל חזות עם דבור היא על חזות קשה, וכן כאן, שהיתה הקדמה למראה הגלות. (בראשית טו א)

ר' צדוק:

ומחזה הוא מראה שאין רואים גוף הד' רק דרך מראה ואספקלריא שאינה מאירה, וכדמתרגמינן על מראות מחזייתא, וזהו על ידי קליפת הערלה החופפת על הברית קודש, ודוגמתו בעולם המחשבה ועולמות הרוחניים הוא מחזה של שם הנ"ל שרואין אותו דרך מראה, ובעולם המלאכים במקום המחזה הנ"ל שהוא כדוגמת עור הערלה היה עמידת ב' מלאכים הנ"ל עוזא הוא שר של מצרים כמ"ש בילקוט ובמקדש ויושע על פסוק וירא וישראל, שהוא ערות הארץ... (חלק ב ישראל קדושים עמוד קכו)