מחיצה של ברזל

(ראה גם: אלקים-וישראל, תפלה)

תלמוד בבלי:

ואמר רבי אלעזר מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, שנאמר ואתה קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר. (ברכות לב ב)

תא שמא דאמר רבי יהושע בן לוי אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים. (סוטה לח ב)