מחצית

מלבי"ם:

יש הבדל בין שם מחצית ובין חצי, כי מחצית מציין דבר הנחצה עתה בידי אדם לשני חלקים שוים בצמצום, כמו מחצית השקל, שלא היה אז מטבע ידוע רק השקל, וחצוהו בצמצום על ידי אדם. ומה שנזכר (נחמיה ח' ג') מחצית היום, כי היום חלקוהו על ידי בני אדם על ידי צל המעלות, אבל חצי הלילה נחצה מאליו, ובכל התנ"ך נזכר חצי מטה מנשה, כי מטה מנשה לא נחלק על ידי בני אדם לשני חלקים שווים, רק התפרדו לשני חלקים, אבל אצל ערי מקלט אמר ממחצית מטה מנשה, כי שם חשבו בני אדם שני חצאים אלה בדקדוק כמה יעלה לכל אחד לתת מחלקו ללוים בשוה, כמו אחיהם בבשן... (הכרמל)