מטר

(ראה גם: גשם)

רמב"ן:

וגשם מטר וגשם מטרות עוזו - ...ואולי גשם הוא היורד בנחת ומטר הוא הגשם הרב, ועל כן יכפול המלות האלה והוא השוטף אמר מטרות עוזו, כי בכח ירדו, וכן ומטר גשם יתן להם רב המטר היורד בנחת... (איוב לז ו)

רשב"ם:

מטר ארצך - לשון ירידה, כמו המטיר על סדום, ימטר על רשעים פחים אש וגפרית. (דברים כח כד)

רבינו בחיי:

ולא יהיה מטר - ...ודע כי נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע במסכת תענית פרק קמא המטר מאין בא, רבי אליעזר אומר כל העולם כולו ממי אוקיאנוס שותה, שנאמר ואד יעלה מן הארץ וגו', רבי יהושע אומר ממים העליונים הוא שותה, שנאמר למטר השמים תשתה מים... ואפשר להיות כי נאמנו דברי שניהם, כי לפעמים המטר יורד מן השמים, כלומר ממים העליונים, ולפעמים ממי אוקיאנוס, שהן מים התחתונים, ואותו שהוא ממי אוקיאנוס אינו נקרא מטר, אלא גשם מלשון גשמות ודבר גופני, ואותו שהוא ממים העליונים נקרא בשם שניהם, בלשון מטר ובלשון גשם, נקרא בלשון גשם (ישעיה נ"ה) כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים, ונקרא בלשון מטר, למטר השמים תשתה מים, את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו וגו', ועצר את השמים ולא יהיה מטר, ומצינו בפרשת המבול שתי לשונות מטר וגשם, שנאמר אנכי ממטיר על הארץ, וכתיב ויהי הגשם על הארץ, לפי ששם נבקעו כל מעינות תהום רבה עליון ותהום תחתון...

ויש לך להתעורר בשם מטר שהוא מיוחס לשמים ברוב המקומות שבתורה, כי יש הפרש גדול בין המלות, ויש בחלוקי הלשונות ידיעה מופלאה וחכמה מפוארה, ותן אל לבך מהו (איוב ל"ז) וגשם מטר, כי לשלג שתחת כסא הכבוד אמר שיחזור ארץ, ולגשם שהוא הגוף שיחזור מטר, וכבר אמרו רז"ל הפך בשרו ללפידי אש, וזהו (תהלים קל"ה) ברקים למטר עשה, כי לפי פשוטו של כתוב יתחייב שיהיו ברקים נראין עם המטר לעולם, ואינו כן. (דברים יא יז)

מלבי"ם:

...וכבר הזכרתי בשם רבינו בחיי שיש הבדל בין גשם ובין מטר, שהגשם הוא הטבעי היורד מן העבים, והמטר הוא ההשגחיי היורד משפעת ברכת המים העליונים. ואמר בבראשית רבה ד' הרקיע דומה לבריכה למעלה מן הבריכה כפה, ומחמת הבריכה כפה מזעת טפים עבות, והם יורדים לתוך מים המלוחים, שמקום סגריר ימשיל כברכת מים, ולמעלה ממנו כפה מקורה עליה שהוא האויר הדק הנטוי למעלה מעגול הנשימה שבו נמצא המטר ההשגחי, והבריכה תעלה מים נוקבין לעורר במים זכרים של הכפה שאז תתעורר הכפה לזעת טפים עבות מי ההשגחה שיורדים לתוך מים המלוחים, רוצה לומר מי הברכה ששרשם ממי הים, שהם מלוחים... (בראשית ו א)

...והמטר הוא ענין השגחיי ויורד בזכות האדם ובתפלתו, וכבר בארתי שיש מטר טבעי הבא בסבת האדים העולים מן הארץ, וזה נקרא בשם גשם ואין בו ברכה, ויש מטר השגחיי הבא מלמעלה ממים העליונים, שזה נקרא בשם מטר, וזה יש בו ברכה, ומטר זה לא ירד רק על ידי זכות האדם ועל ידי תפלתו... (שם ב ה)