מי מלח

תלמוד בבלי:

...אבל עושה הוא את מי המלח, וטובל בהן פתו ונותן לתוך התבשיל. אמר רבי יוסי והלא הוא הילמי בין מרובה בין מועט, ואלו הן מי מלח המותרין, נותן שמן לכתחילה לתוך המים או לתוך המלח... תני רבי יהודה בר חביבא אין עושין מי מלח עזין, מאי מי מלח עזין, רבה ורב יוסף בר אבא דאמרי תרווייהו כל שהביצה צפה בהן, וכמה, אמר אביי תרי תילתי מילחא ותילתא מיא, מאי עביד לה, אמר רבי אבהו למורייסא... (שבת קח ב)

תלמוד ירושלמי:

אין עושין הילמי בשבת אבל עושה הוא מי מלח וטובל בהן פיתו ונותן לתוך התבשיל... מה בין הילמי ומה בין מי מלח, הילמי צריכה אומן, מי מלח אין צריכה אומן, רב הונא אמר כל שנותנין לתוכה מלח והיא נשרית זו היא מי מלח, ושאינה נשרית זו היא הילמי, אמר רבי אבהו כל שנותנים לתוכה ביצה והיא שוקעת זו היא מי מלח, ושאינה שוקעת זו היא הילמי. (שבת כד ב)