מיכאל

(ראה גם: מלאך)

 

ושר מלכות פרס עומד לנגדי עשרים ואחד יום, והנה מיכאל אחד השרים הראשונים בא לעזרני, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס... אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עמי על אלה כי אם מיכאל שרכם. (דניאלי יג וכא)

ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. (שם יב א)

זהר:

ואז מיכאל כהן הגדול לוקח אותו, (את הרוח), ומקריב אותו קרבן ריח ניחוח לפני הקב"ה (דהיינו ז"א), והוא יושב שם ומתעדן באותו צרור החיים... (לך קב, ועיין שם עוד)

השם עבים רכובו, זהו מיכאל וגבריאל, אלו הם עבים, המהלך על כנפי רוח לתת רפואה לעולם, וזהו רפאל. (משפטים פז)

כי ינצו אנשים וכו' אלו מיכאל וסמאל, מיכאל (מצד הקדושה), וסמאל (מצד הטומאה), ונגפו אשה הרה, זהו כנסת ישראל (דהיינו המלכות), ויצאו ילדיה לגלות, ענוש יענש, זה סמאל, כאשר ישית עליו בעל האשה, זה הקב"ה. (משפטים שעא)

ואם תאמר, אם כן מטטרון הוא המשמש במשכן למעלה, (ולא מיכאל), אלא ודאי המשכן הוא של מטטרון, ומיכאל כהן גדול הוא המשמש תוך המשכן של מטטרון, כמו שמשמש כהן גדול למעלה תוך משכן אחר הסתום ולא נתגלה, שהוא סוד עולם הבא (דהיינו בינה), ב' משכנות הם, אחד הוא הסתום העליון, (בינה) ואחר הוא המשכן של מטטרון. וב' כהנים הם, (דהיינו מדות החסד שנקרא כהן), אחד אור הראשון (דהיינו חסד דז"א), ואחד מיכאל כהן גדול למטה. (תרומה תקצח, ועיין שם עוד)

...מן האור העליון (דהיינו ז"א), יוצא ניצוץ אחד הנוצץ ומאיר בתוך המראה שאינה מאירה, (דהיינו שמאיר למלכות), וניצוץ ההוא כלול מכל הצבעים המאירים, ונקרא ארגמן. וכשהארגמן הזה מכה (שמשפיע), באור ההוא החשוך (שהוא מלכות), אז יוצא ניצוץ אחר שאינו לוהט (שהוא תכלת), ומתערבים זה בזה ואלו הם לבושי הקדש שמתלבש בהם מיכאל כהן גדול. (וכשמיכאל) נתלבש באלו לבושי יקר, אז נכנס לשמש בקדש, וכל עוד שלא נתלבש בלבושים אלו, לא נכנס בקדש, כמו זה, ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר... (פקודי קסב, ועיין שם עוד)

 מיכאל הזה, אור הימין, הוא אפוטרופוס הגדול (דהיינו משגיח) של ישראל, משום כאשר הסטרא אחרא עומד להשטין על ישראל, אז מיכאל טוען עמו ונעשה סניגור על ישראל, וניצולים מקטרוג ההוא של ראש אויבי ישראל. חוץ בזמן שנחרב ירושלים, כי אז נתגברו העונות, ומיכאל לא יכול לסטרא אחרא, כי טענות מיכאל על ישראל היו שבורות, ואז השיב אחור ימינו מפני אויב... (שם תרסו, ועיין שם עוד)

ומי הוא מלאך ה' צב-אות למעלה, זה הוא מיכאל השר הגדול, הבא מחסד שלמעלה, והוא כהן גדול של מעלה, כביכול, כהן גדול שלמטה נקרא מלאך ה' צב-אות משום שבא מצד החסד, מהו חסד, רחמים בתוך רחמים, ומשום זה לא נמצא כהן מצד הדין, מהו הטעם, שזכה הכהן לחסד, משום היראה, זה שאמר וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו. (נשא קלח)

תלמוד בבלי:

אמר רבי אלעזר בר אבינא, גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל, דאילו במיכאל כתיב ויעף אלי אחד מן השרפים, ואלו גבי גבריאל כתיב והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחלה מועף ביעף וגו', מאי משמע דהאי אחד מיכאל הוא, אמר רבי יוחנן אתיא אחד אחד, כתיב הכא ויעף אלי אחד מן השרפים, וכתיב התם והנה מיכאל אחד השרים הראשונים בא לעזרני. תנא מיכאל באחת (בפריחה אחת), גבריאל בשתים אליהו בארבע... (ברכות ד ב)

ועוד תניא שלשה שהיו מהלכין בדרך, הרב באמצע, גדול בימינו וקטן משמאלו, וכן מצינו בשלשה מלאכי השרת שבאו אצל אברהם, מיכאל באמצע, גבריאל בימינו ורפאל בשמאלו... (יומא לז א)

אמר לו הקב"ה למיכאל, מיכאל סרחה אומתך, אמר לפניו רבונו של עולם, דיו לטובים שבהם... (שם עז א)

...זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן, שנאמר בנה בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך עולמים... (חגיגה יב ב)

מאן נינהו שלשה אנשים, מיכאל וגבריאל ורפאל, מיכאל שבא לבשר את שרה... והא כתיב ויבאו שני המלאכים סדומה בערב, דאזל מיכאל בהדיה לשזביה ללוט... (בבא מציעא פו ב)

...ורמינהי השוחט לשום ימים לשום נהרות לשום מדבר, לשום חמה, לשום לבנה, לשום כוכבים ומזלות, לשום מיכאל השר הגדול... (עבודה זרה מב ב)

אמר רבי אלעזר ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו... (זבחים סב א)

תלמוד ירושלמי:

...אבל הקב"ה אינו כן, אם בא על אדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא יצווח לי, ואני עונה לו מיד, הדא הוא דכתיב כל אשר יקרא בשם ה' ימלט... (ברכות סג א)

מדרש רבה:

רבי לוליאני בר טברין אמר בשם רבי יצחק בין על דעתיה דרבי חנינא בין על דעתיה דרבי יוחנן הכל מודים שלא נברא ביום ראשון כלום, שלא יאמרו מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע וגבריאל בצפונו, והקב"ה ממדד באמצעו... (בראשית א ד)

אמר רבי אבהו, נטל הקב"ה כוס של ברכה וברכן, אמר רבי יהודה ברבי סימון, מיכאל וגבריאל היו שושבינין של אדם הראשון... (שם ח טו)

...דאמר רבי שמעון בן לקיש המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו, המשל זה גבריאל, ופחד זה מיכאל. (שם יב ז)

אשר הוצאתיך מאור כשדים וגו', רבי אליעזר בן יעקב אמר מיכאל ירד והצילו מכבשן האש, ורבנן אמרי הקב"ה הצילו, הדא הוא דכתיב, אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים, ואימתי ירד מיכאל, בחנניה מישאל ועזריה. (שם מד טז)

והוא עומד עליהם, הכא את אמר והוא עומד עליהם, ולהלן אמר ניצבים עליו, אלא עד שלא יצא ידיהם נצבים עליו, כיון שיצא ידיהם והוא עומד עליהם, אימתו מוטלת עליהם, מיכאל מירתת, גבריאל מירתת... (שם מח טז)

והוא באחד וגו'... אלא מיכאל אמר בשורתו ונסתלק, גבריאל נשלח להפוך את סדום, ורפאל להציל את לוט. (שם נ ב)

...אמרית מה הוא דין דכתיב ויאמר שלחני כי עלה השחר, אמר ליה זה מיכאל וגבריאל שהן שרים של מעלה, דכולא מתחלפין ואינון לא מתחלפין... (שם עח א)

וירא מלאך ה', רבי יוחנן אמר זה מיכאל, רבי חנינא אמר זה גבריאל, רבי יוסי הארוך כל מקום שהיו רואין אותו היו אומרים שם רבינו הקדוש, כך כל מקום שמיכאל נראה, שם הוא כבוד השכינה. (שמות ב ח)

אמר רבי נחמיה, בא וראה אהבתו של הקב"ה על ישראל, שהרי מלאכי השרת שהן גבורי כח עושי דברו עשאן הקב"ה שומרין לישראל, ומי הם, מיכאל וגבריאל, שנאמר (ישעיה ס"ב) על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים. וכיון שבא סנחריב מיכאל יצא והכה בהם, וגבריאל הציל במצותו של הקב"ה לחנניה וחבריו. ולמה כך, אלא תנאין עשה עמהם הקב"ה, אימתי, כשבקש לירד להציל אברהם מכבשן האש, אמרו מיכאל וגבריאל לפניו אנו יורדין להציל אותו, אמר להם אילו ירד לשם אחד מכם לכבשן אתם הייתם מצילין אותו, אלא לשמי ירד, ואני יורד ומצילו, שנאמר אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים, אלא אתן לכם זמן אימתי תרדו, על שנזדקקתם להצילו לכבוד שמי, אתה מיכאל על מחנה אשור, ואתה גבריאל על מחנה כשדים... אמר הקב"ה חייב אני לשם אביהם שנטלו הוא ויפת בגדיהם וכסו ערות אביהם, שנאמר (בראשית ט') ויקח שם ויפת את השמלה, לכך אמר הקב"ה למיכאל הנח בגדיהן ושרוף נשמתן... (שם יח ה)

...ומי מברך תחלה, הכל חולקין כבוד להקב"ה שהוא יצוה לברך, והקב"ה אומר למיכאל ברך, והוא אומר לגבריאל, וגבריאל לאבות העולם... (שם כה י)

דבר אחר אד-ני בם, רבנן אמרין שמו של אלקים היה מעורב עם כל אחד ואחד, מיכאל וגבריאל. (שם כט ב)

...כשם שברא הקב"ה ד' רוחות וכנגדן ד' דגלים, אף כך סובב לכסאו ד' מלאכים, מיכאל וגבריאל ואוריאל ורפאל, מיכאל בימינו כנגד ראובן, למה שנקרא שמו מיכאל, בשעה שעברו ישראל בים פתח משה בשירה מי כמוך וגו', משסיים את התורה אמר (דברים ל"ג) אין כא-ל ישורון, מי כמוך אין כא-ל, הרי מיכאל... (במדבר ב ט)

...אמר אחד שהיה פקח איני בורר אלא המלך, למה, שכולן מתחלפין ואין המלך מתחלף, כך כשירד הקב"ה לסיני ירדו עמו חבורות חבורות של מלאכים, מיכאל וחבורותו, גבריאל וחבורותו, יש מאומות העולם שבררו להן מיכאל, ויש מהן שבררו להן גבריאל, אבל ישראל בררו להן הקב"ה... (דברים ב כד)

דבר אחר עושה שלום במרומיו, אמר ריש לקיש מיכאל כולו שלג, וגבריאל כולו אש, ועומדין זה אצל זה ואינם מזיקים זה את זה... (שם ה יב)

...כך היה סמאל מצפה לנשמתו של משה, ואומר מתי יהיה מיכאל בוכה ואני ממלא פי שחוק, עד שאמר לו מיכאל, מה רשע אני בוכה ואתה משחק... (שם יא ו)

...וירד הקב"ה משמי שמים העליונים ליטול נשמתו של משה, וג' מלאכי השרת עמו, מיכאל וגבריאל וזגזגאל, מיכאל הציע מטתו של משה, וגבריאל פירס בגד של בוץ מראשותיו, וזגזגאל מרגלותיו, מיכאל מצד אחד, וגבריאל מצד אחד... (שם)

אמר רבי לוי יום שנתחתן שלמה לבת פרעה נכה, ירד מיכאל השר הגדול מן השמים ונעץ קנה בים, ועלה לחלוחית מיכן ומיכן, ועשו אותו מקום כחורש, הוא היה מקומה של רומי... (שיר א מב)

רבי פנחס בשם רבי ראובן אמר באותה שעה ירד מיכאל המלאך וסטרו על פיו (לנבוכדנצר)... (שם ז יד)

מדרש תנחומא:

...אמר לו הקב"ה (לבלעם), רשע, אילו הייתי מבקש קרבן הייתי אומר למיכאל ולגבריאל והיו מקריבין לפני, שנאמר (תהלים פ"ט) כי מי בשחק יערוך לה' ידמה לה' בבני אלים... (צו א)

פרקי דרבי אליעזר:

ד' כתות של מלאכי השרת מקלסין לפני הקב"ה, מחנה ראשונה מיכאל מימינו, מחנה שניה של גבריאל על שמאלו... (פרק ד)

ויבא הפליט ויגד לאברם העברי, מיכאל שרו של עולם הוא מגיד, שנאמר (קהלת י') ובעל כנפים יגיד דבר, ולמה נקרא שמו פליט, לפי שבשבעה שהפיל הקב"ה את סמאל וכת שלו ממקום קדושתו, אחז בכנפו של מיכאל להורידו עמו ולהפילו, ופלטו הקב"ה מידו, לפיכך נקרא שמו פליט, ועליו אמר יחזקאל (ל"ג כ"א) בא אלי הפליט מירושלים לאמר הכתה העיר... (פרק כז)

ירד מיכאל המלאך ונטל את לוי והעלהו לפני הקב"ה, אמר לפניו, רבונו של עולם זה גורלך וחלק מעשיך, ופשט יד ימינו וברכו שיהיו בני לוי משרתים לפניו בארץ כמלאכי השרת בשמים, אמר מיכאל לפני הקב"ה, רבון כל העולמים, המשרתים למלך אינו ניתן להם טרף מזונם, לפיכך נתן להם לבני לוי כל קדש... (פרק לז)

...והכל צפוי לפני הקב"ה, וירד מיכאל המלאך והוריד (את אסנת) לביתו של פוטיפרע, שהיתה אסנת ראויה ליוסף לאשה... (פרק לח)

פסיקתא:

רבי ברכיה רבי חייא בשם רבי יוחנן נתעטף הקב"ה בטלית מצויצת והעמיד למשה מכאן ולאהרן מכאן, וקרא למיכאל ולגבריאל ועשה אותם כשלוחי החודש, ואמר להם באיזו צד ראיתם את הלבנה... (פרשה טו)

שוחר טוב:

וישראל על ידי דוד אומרים יענך ה' ביום צרה, צרה שהיא לעליונים ולתחתונים, והקב"ה אומר לאומות העכו"ם בואו ודונו עם בני ישראל... ושרי האומות העכו"ם אומרים רבונו של עולם, וכי משוא פנים יש בדבר, אלו מגלי עריות ואלו מגלי עריות... באותה שעה נמצא סניגורן של ישראל משתתק, שנאמר (דניאל י"ב) ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, ואין העומד אלא משתתק, שנאמר (איוב ל"ב) חתו ולא עני עוד, שרצה ללמד סניגוריא על ישראל, כיון שהוא משתתק אומר לו הקב"ה, מיכאל, נשתתקת ואין אתה מלמד זכות וסניגוריא על בני, שאני מדבר עליהם צדקה ומושיעם... (תהלים כ)

ושמתי כדכוד שמשותיך, אמר רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא, פליגי בה תרי מלאכי ברקיע, מיכאל וגבריאל, ואמרי לה תרי אמוריא במערבא יהודה וחזקיה בני רבי חייא, חד אמר שוהם וחד אמר ישפה... (שם פז)

אבות דרבי נתן:

...אף הקב"ה עשה שלום במרום, ואיזה שלום עשה הקב"ה במרום, שלא קרא עשרה גבריאל עשרה מיכאל... כדרך שבני אדם קורין עשרה ראובן עשרה שמעון... ומתקנאין זה בזה, אלא קרא גבריאל אחד מיכאל אחד, כיון שקרא אחד הם באו לפניו ומשגרו לכל מקום שירצה... (פרק יב)

ילקוט שמעוני:

ויאבק איש עמו, יש אומרים מיכאל היה, אמר לו מיכאל ומה אני שאני אחד מן השרים הראשונים כך עשית לי, ואתה מתירא מעשו. אמר רבי טרפון לא היה לו רשות למיכאל לזוז ממקומו, עד שנתן לו יעקב רשות... אמר רבי בשעה שהיו מתאבקים רצה כת של מיכאל לסכנו, אלא שנגלה עליהן הקב"ה, וכיון שראה להקב"ה תשש כחו, שנאמר וירא כי לא יכול לו ויגע בכף יריכו, אמר לו הקב"ה למיכאל יפה עשית שעשית כהן שלי בעל מום, אמר לו רבונו של עולם, והלא אני כהנך, אמר לו אתה כהני ברקיע והוא כהני בארץ, מיד קרא מיכאל לרפאל, אמר לו חברי, בבקשה ממך עמוד עמי בצרה, שאתה ממונה על הרפואות, ירד ורפאו... אמר ליה הקב"ה למיכאל, למה עשית כן לבני בכורי, אמר לפניו לכבודך עשיתי, אמר ליה מעכשיו תהא ממונה עליו ועל זרעו עד סוף כל הדורות, הדא הוא דכתיב כי אם מיכאל שרכם, ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, וכתיב כי מי גוי גדול, יבא גדול ויעמוד על הגדול, אתה אש דכתיב והיה בית יעקב אש, יבא אש ויעמוד על אש, אתה ראש למלאכי השרת, והוא ראש לכל האומות, יבא ראש ויעמוד על הראש, אתה עליון למלאכי השרת, והוא עליון, ונתנך ה' אלקיך עליון, יבא עליון ויעמד על עליון... (בראשית פרק לב, קלב)

שני מכשפים היו במצרים, יוחני וממרא, ועשו להן כנפים בכשפים ופרחו באויר ונתלו ברומו של עולם, אמר גבריאל ברוב גאונך תהרוס קמיך, מיד אמר הקב"ה למיכאל לך ועשה בהם דין, תפסן מיכאל בציצית ראשן וקעקען על פני המים, הדא הוא דכתיב אתה פוררת בעזך ים, שברת ראשי תנינים על המים. (שמות פרק יד, רלה)

ה' בם, אמר ריש לקיש טבלא יש לו על לבו של כל מלאך ומלאך, ושמו של הקב"ה משותף בשמו של מלאך, מיכאל, גבריאל, רפאל... (שם פרק כ, רפו)

מדרש הגדול:

ויבא הפליט, בא מיכאל המלאך והגיד לאברהם, שנאמר ויבא הפליט ויגד, שכל רזי עולם הוא מגיד, שנאמר גם במדעך מלך אל תקלל (קהלת י' כ')... (בראשית יד יג)

ילקוט ראובני:

ארגמן, הואיל ואתא לידינו נימא ביה מלתא, מיכאל וגבריאל נקראו שניהם שרפים, הרי פעמים שניהם אש, כשמיכאל בימין שרף, אז גבריאל בשמאל במחיצת ברד, ואחר כך בא גבריאל ועושה שליחותו למטה לטובה לתקנת הצדיקים, הולך מיכאל בשמאל במחיצת ברד, וגבריאל בימין במחיצת אש, ואז הגוון של המלאך כפי המחיצה וגויתו כתרשיש, ולא תתמה הרי אמר לאהרן לימין משה, ומסתלק אהרן וישב לשמאל משה ואלעזר לימין משה, כך כשהצדיק גבריאל בא להוכיח ראייה של זכות יזכה ההולך לימין, כשנותנים לגבריאל הנצחון אז הוא בימין, וכשבא להתווכח אז עומד לפני הכבוד. ומיכאל וגבריאל הם שרים גדולים ואוהבים את ישראל כנפשם, ומלמדים טוב על ישראל, גבריאל בא"ת ב"ש ר"ש גמת"ך, בגימטריא הנה מדבר טוב על ישראל, בא"ל ב"ם נמ"ט של"א בגימטריא על לבוש הבדים... מיכאל נקרא א', ישראל נקרא א', הקב"ה נקרא א', לפיכך ברא ו' ימים ב' עדים על כל אחד... גבריאל מראה גבורתו לשרי אומות פעם אחת בשנה כדי להתיש כחם ולא יזיקו את ישראל, כי מיכאל וגבריאל שרי ישראל הם... וסימן ולי מה יקראו ריעך א-ל, בגימטריא מה יקרו הוא גבריאל מיכאל, סמך זו מיכאל שסמך את ישראל ומליץ יושר הוא על ישראל, ואם לאו שהוא מדבר טוב על ישראל לא היינו בעולם, ואומר להקב"ה ישראל מייחדים ואומרים מיכאל, כי מי כמוך באלים ה', וגבריאל אומר ישראל אומרים גבורי כח עושים דברו, ואומרים גבורי א-ל דכתיב הא-ל הגדול הגבור והנורא תהיה עזרם, שהרי חרב פיפיות בידם, ואומרים בקריאת שמע רמ"ח תיבות, וכל שעה מחשבותם על ישראל, על כן מיכאל שרף ושר על כל שרים, וגבריאל על כל שרי אומות העולם...

ואם תאמר למה גלינו מארצנו, אלא למען האמיתי מבלי חנף, וכשחטאו ישראל ונגזר דינם ליפול ביד האומות, באו שרי מעלה ועמדו יחדיו והיו מראים עצמם שרים רשומים לפני הכבוד מתלחמים זה עם זה, והניחו מיכאל וגבריאל עצמם לנצח, שכתוב ואני נותרתי אצל מלכי פרס, וכשראו משרתים לפניהם שנפלו שרים שלהם, לא עזרו את ישראל, וכן לעתיד יעמוד מיכאל וישתתק, ואז עת צרה היא ליעקב, מיכאל הוא כהן גדול שלמעלה, וגבריאל הוא סופר שלמעלה, ולפי שמיכאל מימין הכבוד, והוא שרף והוא יועץ ונכבד, הוא מלאך רחמים, והוא על רוח מערב ששכינה במערב, וגבריאל לפני הכבוד כדיין, והוא על רוח מזרח, זה סוד כל מקום שנאמר בא מלאך וחבטן בקרקע הוא גבריאל, שהוא הדיין. מלאכים הממונים על האומות סוסן, אמר להם מיכאל וגבריאל לפי שמנצחים זה את זה כאלים נקראו הבו לה' בני אילים, כאילים המתנגחים בגבריאל ודוביאל שר יון המלאך א' עניו וא' מכניס חבירו ואומר כוחו הראוי, לכך פעמים גבריאל במקום מלכיאל, כשעשה שליחותו... (בראשית)

מיכאל הוא ממונה על ימא, ובגין דא כד אעבר משה לישראל בימא ביה שבח להקב"ה, הדא הוא דכתיב מי כמכה באלים ה', גבריאל ממונה על אש, אוריאל על רוח, רפאל על עפרא, ובאילין תליון כמה רבווא רברבין מלאכים וכו'. (שמות בשלח)

מכון לשבתך פעלת ה', מלמד שבית המקדש מלמטה מכוון נגד בית המקדש שלמעלה, ובבית המקדש למעלה מיכאל כהן גדול, ונקרא כהן גדול שיניקתו מן הגדולה, הוא החסד. (שם)

שני שרי תורה הם, מיכאל זגזנגואל, חיילותיה מאה וא' כמנין שמו של כל אחד, והנעלם של משה עולה ק"א, וכל זמן שהיה משה חי, לא יוכל מיכאל לשלוט על ישראל, וכשנעלם משה בא מיכאל, וכן בפרשת תצוה שהעלם שם של משה יש בו ק"א פסוקים כמנין מיכאל, כי כשנעלם משה בא מיכאל. (שם תצוה)

כשם שיש ז' שרי מלאכי קדש, כך יש ז' שרי טומאה, ונקראו שרי הקנאה, שר האחד סמא"ל הרשע... והשר הגדול מיכאל כהן גדול שר החסד עם שש השרים נקראו שומרי החומה, והם שומרים מבוא המרכבה, לבל יכנסו כיתות ז' שרי קנאה חס ושלום, ואלו כיתות ז' שרי הקנאה הולכים סביב ירושלים שלמעלה לחטוף איזה נשמה... (שם כי תשא)

תרגום יונתן:

ואל משה אמר - ולות משה אמר מיכאל סרכן חכמתא ביומא שביעאה לירחא סק קדם ה'... (שמות כד א)

רש"י:

יעמוד מיכאל - ישתתק כאלם, שיראה שהקב"ה דן בעצמו, ואומר היאך אאבד אומה גדולה כזו בשביל ישראל... (דניאל יב א)

אבן עזרא:

יעמד מיכאל - להפיל כסאות של מלכי ישמעאל, והצרה תהיה על כל העולם, וימלטו רק בעבור היות מיכאל השר הגדול על ישראל... (שם)

רמב"ן:

...והנה השם הנכבד הוא אלקי האלקים ואדוני האדונים לכל העולם, אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב, היא נחלת ה' מיוחדת לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל, בהנחילו אותה לעמו המיחד שמו... ואל תשיב עלי מפסוק מיכאל שרכם, כי הוא שר משרת לבקש רחמים על ישראל, לא שר מלכות וממשלה, וגם שהיה זה בהיותנו בחוצה לארץ, ואין רשות לפרש בענין הארץ יותר... (ויקרא יח כה)

קרוב לומר, כי המלאך שנשתלח להם לישראל הוא המלאך הממונה על הסרת העוון וכפרת החטא, והוא השרף שראה ישעיה הנביא ע"ה עף אליו ברצפה אשר בידו, שלקח במלקחים מעל המזבח, שנאמר ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה וגו', שאם לא היה זה המלאך המשתלח להם לישראל הממונה על הסרת העון וכפרת החטא וסליחת הפשע, לא היה אומר להם לא ישא לפשעכם, כי אין בזה תימא אם לא יעשה דבר שאינו ממונה עליו, כי אין לו רשות לעשותו, על כן ראיתי לומר כי זה המלאך הנזכר בכאן בתורה הוא השרף שראהו ישעיה, והוא מיכאל, כמו שנראה ממה שאמר בברכות גדול הנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל, דאלו בגבריאל נאמר אשר ראיתי בחזון, ואלו במיכאל כתיב ויעף אלי אחד מן השרפים וגו'. וידענו כי זה המלאך הוא מכח החסד, והוא שר של ישראל, שנאמר כי אם מיכאל שרכם, והוא שר צבא ה' אשר בא אל יהושע אחרי מות משה, כמו שנאמר עתה באתי, ולפי זה הפירוש נאמר שלכך נקרא שרף, אף על פי שהוא של מים, לפי שבא ברצפה של אש, ועוד לפי שנהפכה מדת הרחמים למדת הדין, כמו שיורה עליו ענין הפרשה... (האמונה והבטחון פרק כ)

רבינו בחיי:

ומה שאמרו רז"ל אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, לא אמרו אלא כשהם זה הפך זה, שהרי המלאך הממונה על הרחמים לא יתכן שיעשה דין שהוא הפכו... ועל כן תמצא שעשה מיכאל שתי שליחיות של חסד, בשורת התולדה לשאינה ראויה להוליד, והצלת לוט שלא היה ראוי להצלה... (בראשית יח ב)

...ויתכן לומר כי למיכאל לבדו הוא שקרא בשם רבו, מפני שהוא מלאך החסד כמדתו, לכך התחיל לדבר עמו, והזכיר בתחלת דבריו מים, ובסוף דבריו חמאה וחלב, ולא נזכר יין בסעודה, וזה מבואר... (שם שם ג)

שולח מלאך - ...והמלאך הזה על דעת רבינו חננאל ז"ל היה מיכאל השר הגדול, כענין שאמר גבריאל לדניאל, (דניאל י"ב) "ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך"... והוא שנראה ליהושע, והוא שאמר לו (יהושע ה'), "אני שר צבא ה' עתה באתי", ופירשו רז"ל כי מי שיזכור בו כי שמי בקרבו, באורו שנקרא שר צבא ה', כענין שכתוב (מלכים א' ח'), "כי שמי נקרא על הבית הזה"- שנקרא בית ה'. וראיתי לאחד מבעלי הקבלה שאינו מרחיק הדעת הזאת, ואומר כי קרבו אל הדעת שיהיה המלאך הזה מיכאל, שהוא ממונה על הסליחה.... (שמות כג ג, ועיין שם עוד וערך מטטרון)

בעל הטורים:

הנה מלאכי - אותיות מיכאל, שהוא מלאכי המיוחד לי. (שמות לב לד)

רלב"ג:

גבריאל - המלאך שבאמצעותו תגיע הנבואה, ושמתייחס למדרגת השכל האנושי כצורה, והוא שיקראו האחרונים שכל פועל, והפילוסופים הנפש הנאצלת מהגלגלים, וביחזקאל כי רוח החיה באופנים, השכל המקבל שפע השכל הוא מיכאל, שבעצמותו מך מהמושכלות, וכשיקבל שפע מהשכל הפועל הוא כצורה, ויקרא שכל נקנה, והוא שר ישראל, כי אינם תחת המערכה אלא מונהגים מהשגחה האלקית הדבקה בהם מצד השכל הנקנה. (דניאל ט כא)

עומד לנגדי - ומהשגחת ה' נלחמתי נגד הרע שעומד לחדש עליכם, והועיל שלא הרעו לישראל, אלא עבדום עבודה מתוקה, ומיכאל עזרו, שמצדו תדבק השגחת ה' בישראל. (שם י יג)

יעמד מיכאל - להמשיך עם גבריאל ההשגחה הפרטית על ישראל, ולא ידענו אם הצרה תהיה רק על ישראל או כללית... (שם יב א)

אברבנאל:

...בפסוק משמע שהיו ה' מלאכים, אבל נראה שהיו רק ב', מיכאל וגבריאל, וקרא מיכאל קדוש, כי הוא נבדל מכל חומר, והקדוש השואל היה גבריאל שקודם נעלם ממנו, וקראו פלמוני, ואחר כך נתקרב עליו לבאר לו. ודניאל לא היה במדרגה לקבל ממיכאל כי אם מגבריאל עלולו המושפע ממנו. (דניאל ח יג)

אלשיך:

בימי אמרפל - ...ובפרקי דרבי אליעזר, האחד גבריאל, השני מיכאל, והשלישי רפאל, כי החלומות נמשכים מגבריאל, ומיכאל בעל החסד הורוהו לדבר עמהם, והג' המחבר חסד וגבורה ברחמים הודיעו שלא יבטח בו. (שם לז טו)

ויאמר לה מלאך ה' - בזכות אברהם המציא לה ד' מלאכים, שתעלה בהדרגה עד שתוכל שכינה לדבר עמה, והד' הם מיכאל גבריאל רפאל נוריאל, הקטן הוא נוריאל, מבחינת הדין הרפה, אחר כך רפאל בחינת רחמים, גבריאל בחינת גבורת הדין, ומיכאל מבחינת החסד, והקטן אמר לה מבחינת הדין שלו איך העזת בפני גבירתך, והשיבה שהדין עמו, והכירה ערכה, ואחר אמר לה מבחינת הרחמים התעני תחת ידיה, כי תרחמך, ואחר כך אמר לה גבריאל הרבה ארבה את זרעך, כי הריבוי מבחינתו, ואחר כך בישרה מיכאל על ההריון, וששמע ה' אל עניה מבחינת החסד. ואחר כך דיברה בה שכינה והוא יהיה פרא אדם וגו'... (שם טז ט)

מה תבקש - ובפרקי דרבי אליעזר האחד גבריאל, השני מיכאל, והשלישי רפאל, כי החלומות נמשכים מגבריאל, ומיכאל בעל החסד הורהו לדבר עמהם, והג' המחבר חסד וגבורה ברחמים הודיעו שלא יבטח בו. (שם לז טו)

מהר"ל:

וירא מלאך ה', רבי יוחנן אמר זה מיכאל, ורבי חנינא אמר זה גבריאל, טעם מחלוקת החכמים, כי מפני שאמר אחר כך וירא ה' כי סר לראות, שמזה מוכיח שהיתה שם השכינה, ולפיכך יש לומר שהיה זה מיכאל, כי הוא הראשון לשכינה, כמו שאמרו במסכת ברכות גדול מה שנאמר במיכאל ממה שנאמר בגבריאל, דאלו במיכאל נאמר ויעף אלי... ורבי חנינא סבר כי היה גבריאל, כי הדבור הזה היה במדבר באש בסנה, וכבר אמרנו לך למעלה שהיה הדבור הזה במדת הדין, שרוצה לקיים השבועה של בין הבתרים, ולפיכך היה גבריאל המלאך הממונה על הדין. (גבורות ה' פרק כג)

...ופליגי בה ב' מלאכים, ורז"ל אמרו מיכאל של מים וגבריאל של אש, ואין הפירוש שמיכאל הוא מים וגבריאל הוא אש, דאין הדבר כך כלל, רק כי הם צורות נפרדות נבדלות זה מזה, והם מחולקים כמו אש ומים, כי מיכאל שהוא של מים רוצה לומר כי מושפע ממנו מה שהוא דומה למים, וגבריאל של אש כי מושפע ממנו מה שהוא שוה לו ודומה לאש, כי מן מיכאל מושפע ממנו הטוב והחסד, וזה דומה למים, וגבריאל מושפע הדין, והוא שוה לאש, ולפיכך צורת מיכאל חסד וצורת גבריאל אש. ולפיכך מיכאל שהוא ממונה על המים אמר שצורת העיר הקדושה יהיה הטוב שתהיה דביקה בחסד ובטוב, ולפיכך החומה היה של שוהם, כי השוהם גוון שלו מורה חסד וטוב, וראוי למקום הקדוש להיות צורה האלקית שלו דבר זה, וגבריאל שהוא דין אמר שצורת המקום תהיה ישפה, שהוא גוון מורה דין, ואין ספק שכל אחד ואחד מן שתי המדות האלו הוא מעלה בפני עצמה, וכמו שיש למעלה כחות מחולקות, יש ממונה על החסד ויש ממונה על הדין, וכן יש צדיקים בארץ, יש שנפשו מוכן לעשות הטוב והחסד, ויש שהוא מוכן לדין, לכך תרי מלאכי ברקיע, ותרי אמוראי בארץ פליגי... ומפני שהשי"ת כולל הכל, דין וחסד... אמר כדין וכדין תהוי... (נצח ישראל פרק נא)

מלבי"ם:

כי אם מיכאל - שיכול להושיע בדרך נס בעת שישראל בצרה גדולה, בלי להפוך לב המלך ושריו לטובה. (דניאל י כא)