מיכה   הנביא

(הנביא)

 

דבר ה' אשר היה אל מיכה המורשתי, בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה, אשר חזה על שומרון וירושלים... (מיכה א א)

ויקומו אנשים מזקני הארץ ויאמרו אל כל קהל העם לאמר. מיכה המורשתי היה נבא בימי חזקיהו מלך יהודה, ויאמר אל כל עם יהודה לאמר, כה אמר ה' צב-אות ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער. ההמת המתוהו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה, הלא ירא את ה' ויחל את פני ה' וינחם ה' אל הרעה אשר דבר עליהם, ואנחנו עושים רעה גדולה על נפשותינו... (ירמיה כו יח)

ספרי:

מיכה נקרא איש האלקים, שנאמר ויבא איש האלקים אל מלך ישראל. (ברכה שמט)

תלמוד בבלי:

...בא מיכה והעמידן על שלש, דכתיב, הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלקיך... (מכות כד א)

תלמוד ירושלמי:

אמר רבי שמעון בן לקיש שלשה כפרו בנבואתן מפני פונרייה, ואילו הן, משה ואליהו ומיכה... מיכה אמר אם שוב תשוב בשלום לא דבר ה' בי... (סנהדרין נ א)

סדר עולם:

הרי הוא אומר... דבר ה' אשר היה אל מיכה המורשתי וגו' (מיכה א'), מלמד שכולן נתנבאו בפרק אחד, אבל אי אתה יודע מי קדם את מי, כיון שאמר תחלת דבר ה' בהושע וגו' (הושע א') ובעמוס הוא אומר שנתים לפני הרעש (עמוס א'), ובישעיה הוא אומר בשנת מות המלך עוזיה וגו' (ישעיה ו'), והוא היה ביום הרעש, דכתיב וינועו אמות הספים וגו' (שם), דבר ה' אשר היה אל מיכה המורשתי בימי יותם (מיכה א'), מלמד שכולן קדמו את מיכה... (פרק כ)

רש"י:

אללי לי - שהועמדתי לנביא בעת כזאת שאין צדיקים בדור. (מיכה ז א)

מיכה - נזכר בירמיה, ונבואתו על כל ישראל... ובפשט אינו מיכייהו בן ימלא, כי דורות רבים ביניהם. (שם א א וב)

אברבנאל:

על שומרון - ולפי שהיה משבט יהודה לא הזכיר בו מלכי ישראל, שבעיני נביאי יהודה לא היו מלכים כי אם אויבי ה'. (מיכה א א)

נכון יהיה - נבואה זו באה גם במיכה, וביניהם רק שינויי סגנון, וישעיה ניבא בראשונה, על כן אמר אשר חזה וגו', ומיכה השיג הנבואה מה' ולקח הסגנון מישעיה, ולכן לא נאמר שם כה אמר ה' וכדומה... וכן הרבה. (ישעיה ב ב)

...ובמיכה אמר המורשתי, ממרשה שבנחלת יהודה, לפי שעשה קינה על כל אחת מערי יהודה... (הושע א א)