מינקת

(ראה גם: הנקה, ינק)

תלמוד בבלי:

...דתניא לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו, ואם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים יוציא, ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנסו... (יבמות לו ב)

ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה.. .ודלמא משום דחולה היא, אם כן ליתני אם היתה חולה, מאי אם היתה מניקה, ודלמא קא משמע לן דסתם מניקות חולות נינהו, איתמר אמר רבי יהושע בן לוי מוסיפין לה יין, שהיין יפה לחלב. (כתובות סה ב)

רבי אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן, בתולה מעוברת מניקה וזקנה... מניקה עד שתגמול את בנה, נתנה בנה למניקה גמלתו או מת, רבי מאיר אומר מטמאה מעת לעת, וחכמים אומרים דיה שעתה... (נדה ז א)

תנו רבנן מניקה שמת בנה בתוך עשרים וארבע חדש, הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה, לפיכך אם היתה מניקתו והולכת ארבע או חמש שנים דיה שעתה, דברי רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אומרים דיין שעתן כל עשרים וארבע חדש, לפיכך אם היתה מניקתו ארבע וחמש שנים מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה. כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר דם נעכר ונעשה חלב, לדברי רבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעון אבריה מתפרקין ואין נפשה חוזרת עד עשרים וארבע חודש... (שם ט א)

תלמוד ירושלמי:

לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו, ואם נשא עליו הכתוב אומר אל תשג גבול עולם... הנושא מעוברת חבירו ומיניקת חבירו יוציא ולא יחזיר עולמית דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים יכול הוא להפרישה ולהחזירה לאחר זמן, ובכל הדברים רבי מאיר קונס... תני מניקה שמת בעלה לא תינשא עד עשרים וארבעה חדשים, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר שמונה עשר חודש, רבי יונתן בן יוסי אומר בית שמאי אומרים עשרים וארבעה חדשים ובית הלל אומרים שמונה עשר חודש... (סוטה יט ב, וראה שם עוד)

תרגום יונתן:

ואת מניקתה - וית פדגוותה. (בראשית כד נט)