מישרים

רש"י:

כוננת מישרים - פשרה ושימת שלום בין אנשים כוננת בתורה, כגון כי תפגע שור אויבך וגו'. (תהלים צט ד)

מצודת דוד:

מישרים - מדות והנהגה. (משלי א ג)

הגר"א:

צדק - מה שעושה טובות וצדקות לבריות, משפט - העושה יסורים וסגופים לשבר תאותו, ומישרים - הוא דרך הממוצע. (שם יג יח)

רש"ר הירש:

במישרים - אין הצדק מספיק, כי אם הצדקה המורה כלפי השני, שאין לו עליה זכות דרישה אך היא מועילה לו, והיא בהתאם ליעודנו עלי אדמות, וכאן קראה מישרים. (תהלים צו ט)