מכרי כהונה

תלמוד בבלי:

המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן מחלקן, מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין, ואינו חושש שמא מת הכהן או הלוי... ואף על גב דלא אתו לידיה, אמר רב במכרי כהונה ולויה, (דאינו רגיל לתת תרומות ומעשרות אלא לכהן זה, הלכך אסחי להו שאר כהני דעתייהו, והוה כמאן דמטו לידיה). (גיטין ל א, וראה עוד כהונה ומתנות כהונה)

מכשף - מכשפה

(ראה בעקר בערך כשוף)

מכילתא:

מכשפה לא תחיה, אחד איש ואחד אשה, רבי ישמעאל אומר נאמר כאן לא תחיה, ונאמר להלן לא תחיה, מה להלן בסייף אף כאן בסייף... רבי יהודה בן בתירא אומר, הרי הוא אומר ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב וידעוני, והלא אוב וידעוני בכלל מכשפים היו, ולמה יצאו, להקיש עליהם ולומר לך, מה אלו בסקילה, אף כל מכשפין בסקילה, עונש שמענו, אזהרה מניין, תלמוד לומר לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש, קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף. (משפטים פרשה יז)

תלמוד בבלי:

האי מאן דפגע בהו בנשים כשפניות נימא הכי, חרי חמימי בדיקולא בזייא לפומייכו נשי דחרשייא, קרח קרחייכי פרח פרחייכי, איבדור תבלונייכי... (פסחים קיא א, וראה שם עוד)

רב סעדיה גאון:

מכשפים - מכחישין פמליא של מעלה ומטה, דבר אחר מכין שואפים, שמכחישים בלחישה בשרו וכוחו של אדם. (דניאל ב ב)

אבן עזרא:

מכשפים - המשנים התולדה (הטבע) למראית עין. (שם)

רמב"ן:

מכשפה לא תחיה - אמר למעלה בכל חייבי מיתות מות יומת, והטעם שהוא חייב מיתה, ומצות עשה עלינו להמית אותו ממה שנאמר ובערת הרע מקרבך, או מזה בעצמו שיצוה יומת, אבל בכאן לא אמר מכשפה מות תמות, כי החמיר בה להזהיר אותנו בלאו שלא נחיה אותה, והטעם מפני שהיא טמאת השם רבת המהומה, והשוטים נפתים אחריה, החמיר בה בלאו... (שמות כב יז)

רשב"ם:

מכשפה לא תחיה - שדרך נשים כשפניות לעשות מעשיהם בסתר במחבואות במערות, כמו שמצינו בשמונים נשים באשקלון שתלה שמעון בן שטח, לכן הוא אומר לא תחיה, לא תתיאש מלחקור אחריהם, אלא חקור אחריהם להורגן. (שם)

בעל הטורים:

מכשפה - אותיות המכשף, אחד האיש ואחד האשה, אלא שדבר הכתוב בהווה, וסמיך ליה כל שוכב עם בהמה, רוב עריות על ידי כשפים... וסמיך ליה זובח לאלקים יחרם, שרוב מכשפות על ידי זביחה לאלהים אחרים... (שם)

רלב"ג:

מכשפים - נראה שהם חושבים להוריד רוחניות הכוכבים ויודיעו העתידות בעשיית צורות בשעות ידועות להביא השפעות על איש. (דניאל ב ב)

ספר החינוך:

שלא נחיה מכשפה אלא נמיתה, שנאמר מכשפה לא תחיה, ולאו דוקא מכשפה, אלא כל מי שעושה מכשפות, אלא שדבר ברגיל, שהנשים כשפניות יותר מן האנשים. משרשי המצוה, שידוע כי ענין הכשוף דבר רע עד מאד, וגורם כמה תקלות לבני אדם, איני צריך להאריך בו, שידועים הדברים, ועל כן נצטוינו לסלק מן העולם המשתדל בזה, לפי שהוא בא כנגד חפץ השם שהוא חפץ בישובו ושיתנהג הכל בדרך הטבע, שהטבע בתחלה הבריאה, וזה בא לשנות את הכל. וענין הכשוף הוא לפי דעתי כן, שהשי"ת שם בתחילת הבריאה לכל דבר ודבר מדברי העולם טבע לפעול פעולתו, טוב וישר לטובת בני העולם אשר ברא, וצוה כל אחד לפעול פעלו למינהו, כמו שכתוב בפרשת בראשית "למינהו"... ועל כל אחד ואחד המשיל כח מלעלה להכריחו על מעשהו... ובמלאכת התערובת יש בה צדדין שלא הרשו בני אדם להשתמש בהן, כי יודע אלקים שסוף המעשה היוצא לבני אדם באותן צדדין רע להן, ומפני זה מנעם מהם... (משפטים מצוה סב, וראה עוד כשוף)

אברבנאל:

מכשפים - במעשה שדים... (דניאל ב ב)

העמק דבר:

מכשפה לא תחיה - בפשט מיירי אפילו בכותית, ואפילו למאן דאמר שאינם מוזהרים, משום סכנה לבני אדם, והוי כרודף. (שמות כב יז)