מכתשת

(ראה גם: קטורת)

תלמוד בבלי:

המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח, מכר את המכתשת קבועה אבל לא את המטלטלת... מכר את המכתשת החקוקה אבל לא את הקבועה... (בבא בתרא סה א וב)

מכתשת היתה במקדש, של נחושת היתה, ומימות משה היתה, והיתה מפטמת את הבשמים, נתפגמה, והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים ותיקנוה, ולא היתה מפטמת כמו שהיתה, נטלו את תיקונה והיתה מפטמת כמו שהיתה. אלו שני כלים נשתיירו ממקדש ראשון ונתפגמו, ולא היה להם ארוכה, ועליהם אמר דוד נחושת ממורט נחושת ממורק, ועליהם הוא אומר וכלי נחושת מוצהב שנים חמודות מזהב, רב ושמואל, חד אמר כל אחד ואחד שקול כשנים של זהב, וחכמים אומרים שקולים כאחד של זהב... (ערכין י ב)

תלמוד ירושלמי:

...אלו שני כלים שנשתברו בבנין הראשון ולא עלתה עליהן ארוחה... (סוכה כה א)