מלאה

תרגום יונתן:

מלאתך - בכורי פירך... (שמות כב כח)

המלאה - דימעת זרעא. (דברים כב ט)

רש"י:

מלאתך - חובה המוטלת עליך כשתתמלא תבואתך להתבשל, והם הבכורים. (שמות כב כח)

המלאה - זה מילוי ותוספת שהזרע מוסיף. (דברים כב ט)

אבן עזרא:

מלאתך - כינוי לתירוש. (שמות כב כח)

רמב"ן:

מלאתך - מצינו מלאה בזרע, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע, ועוד במלאה מן היקב התירוש והיצהר. והנראה לי בלשון הזה, כי יקרא פרי השדה והכרם תבואה, בעבור שיביאו אותה אל הבתים, ותקרא גם כן אסיף, ולכך תקרא מלאה, כי לאוסף הדבר וקבוצו יקרא מלוי, "אשר יקרא עליו מלא רועים"... וכן, "וזרעו יהיה מלא הגוים", קבוץ ורבוי עמים, ועוד יתכן שתקרא מלאה בכנוי לברכה, שימלאו הגרנות בר והיקבים תירוש ויצהר, שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר ובוצר... (שם)

חזקוני:

וכמלאה - לשמן ויין קורא מלאה, שאין הכלי מחזיק מהם אלא כדי מלואו. (במדבר יח כז)