מלאך   אופנים

(ראה גם: מלאך-כללי)

רש"י:

אופן בארץ - ברצפת הרקיע, לד' פניו - של כל חיה, או שלאופן ד' פנים... (יחזקאל א טו)

האופן בתוך האופן - שתי וערב, לפי שהולכים לכל רוח. לא יסבו - יאמר שהאופנים לא יפריעו החיות ללכת, שגם כן עשוין לכך. (שם שם יז)

וידיהם - של אופנים הם החור שהמרכבה מתגלגלת בתוכם. (שם י יא)

מורה נבוכים:

ראה מלאך-כללי.

אברבנאל:

דרך א' בפירוש מעשה מרכבה כהקבלה, שהחיות משל מלאכים הרוחניים, שכלים נבדלים מכל גשמות, וכן האופנים, לדעת א' גבוהים, ולדעת א' נמוכים מהחיות, והם ד' לד' מחנות מלאכים הסובבים כסא הכבוד... הדרך הב' במורה, שהנביא ראה ג' השגות חלוקות, ד' החיות משל לגרמים השמימיים, ובהיותם חיים משכילים אמר דמות אדם להנה, השניה באופנים, האופן הא' רמז לחומר הראשון, והד' לד' היסודות הפשוטים, שהחומר הא' משותף בהם... הדרך הג' שהנבואה לנחם הגולים שעוד יד ה' נטויה עליהם, ד' החיות ד' השרים המשפיעים בד' מלכויות... והאופנים המלכויות המתיחסות לשרים, וקורא להם גם גלגל, שממשלתם כגלגל מתהפך, פעם למעלה ופעם למטה... (שם א ד)

אופן אחד - להרב על החומר הא', שהיה בעל ד' פנים, שהם ד' היסודות המתרכבים זה בזה, ועיין שם הקושיות על זה. ולדעתי הם הגלגלים השמימיים, שהשכלים הנבדלים מניעים אותם, ומודיע בזה שהנהגת החיות היא באמצעות האופנים. (שם שם טו)

וגביהן - ...אלא רוצה לומר שעל האופנים גב, שעליו טוענים המשא, והגב גבוה מאד ומטיל יראה, או חוזר למעלה לגלגל העליון המקיף ושאר הגלגלים שגובה להם, ובכל זאת יראה להם מיוצרם. מלאות עינים - על הכוכבים, ובלכת - רוצה לומר שאין הגלגלים פועלים דבר מעצמם, אלא מהסבה הראשונה יתברך דרך הנבדל המניעם. ובלכת נאמר על השמירה וההשבה בארץ. (שם שם יח)