מלאך   גבריאל

(ראה גם: מלאך-כללי)

זהר:

תא חזי, וימצאהו איש זה גבריאל, ובארוה, כתוב כאן וימצאהו איש, וכתוב שם והאיש גבריאל וגו', ולמדים גזירה שוה, שאף איש הנאמר כאן הוא גבריאל. (וישב קה)

השם עבים רכובו זהו מיכאל וגבריאל, אלו הם עבים, המהלך על כנפי רוח לתת רפואה לעולם, וזהו רפאל, מכאן ומהלאה עושה מלאכיו רוחות וגו'... (משפטים פז)

עוד יש לתרץ, כי גבריאל נתמנה שליח לעולם הזה, וכל שליח שנתמנה לעולם הזה צריך להתלבש בלבושים של עולם הזה, וכן העמדנו בסוד הנשמה, כשעולית למעלה היא מתלבשת בלבוש כעין של מעלה, כדי להיות שם, וכן כשיורדת מלמעלה למטה... (פקודי ר)

גבריאל הוא אור הזה שבצד צפון, ובכל מקום שהוא מכה שורה בו חסד, משום שגבריאל הוא בשני צדדים, הוא כלול בשניהם, (בגבורה ובחסד), ועל כן מכה ורפואה בו, בצד זה נמצא הסוד שכתוב כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלקיך מיסרך... (שם תרנט)

ובלילה שירה עמי, זהו גבורה (דז"א), כי שירה (היא כמו) בכור שורו הדר לו, ופני שור מהשמאל (ושירה ושור שוים זה לזה), וגבריאל הוא שליחו של הגבורה, וצריך לשורר לנגן בשמחה ביינה של תורה... (נשא יא)

הוא משך המשכה מן הצד שלו, ונסתתר ומתכסה תחת מקום שנקרא תא הרצים עד חצות לילה, מאחר חצות לילה יוצא שלהבת מן העמוד של יצחק (שהוא קו השמאל), ומכה בתרנגול הזה שנקרא גבר, (שהוא גבריאל), כעין גבר אחר עליון שעליו (שהוא גבורה דז"א, עמודא דיצחק), כיון שהשלהבת (דקו שמאל) מכה בגבר ההוא, (שהוא גבריאל), קורא ונותן ששה קולות, וכלהו בתבונה.

בשעה שהוא קורא, (דהיינו גבריאל), קוראים כל התרנגולים של עולם הזה, ויוצא ממנו (מן גבריאל) שלהבת אחרת, ומגיע אליהם תחת כנפיהם, ואם קוראים. הוא (גבריאל) מה קורא, היינו בשעה ראשונה קורא ואומר קול ה' בכח קול ה' בהדר... אחר כך קורא ואומר קול אומר קרא ואמר מה אקרא וגו', וזהו (גבריאל), הוא תרנגול הקורא ואינו נשתק, ולאחר כך חוזר וקורא כבתחילה.

מה הוא קורא (גבריאל לאחר כך), ומשיב הוא קורא כל המעשים של בני העולם, משום שהוא בעל התיק, (דהיינו שברשותו הוא הכלי שבו נמצא כל הכתבים ופסקי הדינים והגזירות). וקסת הסופר במתניו, וכותב כל מעשי בני העולם בכל יום, ובלילה אחר שקרא כל הקריאות הנ"ל, הוא קורא כל מה שכתב ביום. ולולי אצבעות רגלים שלו, שיש (בהם) ב' מדרגות, א' הוא האצבע) העומד באמצע, שהוא גודל, וא' (הוא האצבע) העומד מאחור, שהוא קטן, (ולולא ב' אצבעות אלו (המעכבים עליו, היה שורף את העולם בשלהביותיו, ומה עושים כיון שהאיר הבוקר וחוט של חסד יוצא מצד דרום, אז כולם מתחברים... (שלח רסז, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

אמר רבי אלעזר בר אבינא, גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל, דאילו במיכאל כתיב ויעף אלי אחד מן השרפים, ואלו גבי גבריאל כתיב והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחלה מועף ביעף וגו'... תנא מיכאל באחת, גבריאל בשתים... (ברכות ד ב)

...ויש אומרים ואמת ה' לעולם גבריאל אמרו, בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש, אמר גבריאל לפני הקב"ה, רבונו של עולם, ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש, אמר לו הקב"ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו, נאה ליחיד להציל את היחיד, ולפי שהקב"ה אינו מקפח שכר כל בריה, אמר תזכה ותציל לשלשה מבני בניו. דרש רבי שמעון השילוני, בשעה שהפיל נבוכדנצר חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, עמד יורקמו שר הברד לפני הקב"ה, אמר לפניו, רבונו של עולם, ארד ואצנן את הכבשן ואציל לצדיקים הללו מכבשן האש, אמר לו גבריאל אין גבורתו של הקב"ה בכך, שאתה שר ברד, והכל יודעין שהמים מכבין את האש, אלא אני שר של אש ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץ, ואעשה נס בתוך נס, אמר לו הקב"ה רד, באותה שעה פתח גבריאל ואמר ואמת ה' לעולם. (פסחים קיח א)

ואין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי, והתניא... ואי בעית אימא גבריאל הוה, דאמר מר בא גבריאל ולימדו שבעים לשון. (סוטה לג א)

בא גבריאל ולמדו שבעים לשון, לא הוה קגמר, הוסיף לו אות אחת משמו של הקב"ה ולמד, שנאמר עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע. (שם לו ב)

כי אתא רב דימי אמר רבי יונתן עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן, שנאמר התמשוך לויתן בחכה ובחבל תשקיע לשונו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו, שנאמר העושו יגש חרבו... ושמתי כדכד שמשותיך, אמר רבי שמואל בר נחמני פליגי תרי מלאכי ברקיעא, גבריאל ומיכאל... חד אמר שוהם וחד אמר ישפה, אמר להו הקב"ה להוי כדין וכדין... (בבא בתרא עד ב)

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אמר לו הקב"ה לגבריאל מגלך נטושה, אמר לפניו רבונו של עולם נטושה ועומדת מששת ימי בראשית, שנאמר מפני חרבות נדדו... (סנהדרין צה ב)

כדרהיט ארבע פסיעות אתא גבריאל ואוקמיה, אמר רבי יוחנן אילמלא לא בא גבריאל והעמידו לא היה תקנה לשונאיהם של ישראל. (שם צו א)

מדרש רבה:

ראה מלאך-כללי, בראשית יב ז, נ ב, עח א, שמות ג ח, יח טו, ויקרא כו ח, במדבר ב ט, דברים יא ו, איכה ב ד.

מדרש תנחומא:

וכן אתה מוצא כשבאו אותן חמשה מלאכי חבלה להחריב את ירושלים, שנאמר (יחזקאל ט') והנה ששה אנשים באים מדרך שער העליון וגו' נשתלח גבריאל עמהם, ככתוב (שם) ויאמר אל האיש לבוש הבדים ויאמר בוא אל בינות לגלגל, אמר לו הקב"ה לגבריאל מלא חפניך גחלי אש מבינות לכרובים וזרוק על העיר, כדכתיב (שם) ואמר אל האיש לבוש הבדים בא אל בינות לגלגל. בא גבריאל ועמד אצל האופן, אמר לו הכרוב מה אתה מבקש, אמר לו כך וכך צוני הקב"ה, אמר לו טול, אמר לו תן אתה בידי, מיד (שם) וישלח הכרוב את ידו מבינות לכרובים וגו', וישא ויתן אל חפני לבוש הבדים ויקח ויצא, ואמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי, אלמלא לא נצטננו הגחלים מיד של כרוב לידו של גבריאל, לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט...

והשניה, ויאמר ה' אליו עבור בתוך העיר וגו' (יחזקאל ט'), אמר לו הקב"ה לגבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים תי"ו של דיו, כדי שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה וימותו מיד, ועל מצחן של רשעים תי"ו של דם כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה... (תזריע ט)

מדרש תנחומא הקדום:

ראה מלאך-כללי.

אבות דרבי נתן:

כיוצא בו, (יחזקאל מ"ג) והנה כבוד אלקי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבודו, כקול מים רבים זה גבריאל המלאך, והארץ האירה מכבודו אלו פני השכינה, והלא דברים קל וחומר, מה גבריאל שהוא אחד מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות שעומדים לפניו קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, מלך מלכי המלכים הקב"ה שברא את כל העולם... על אחת כמה וכמה. (פרק ב ו)

ילקוט שמעוני:

ראה מלאך-כללי, שמות פרק ב, קסו.

...כיוצא בו ויאמר אל האיש לבוש הבדים, ויאמר, הקב"ה אמר למלאך והמלאך אמר לכרוב, אמר לו הקב"ה גזר עלי, ואני אין לי רשות ליכנס, אלא עשה עמי צדקה ותן לי שני גחלים, מיד וישא ויתן אל חפני לבוש הבדים, רבי פנחס אומר הפשירן ונתנם לו, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, הגחלים היו עוממות בידו של גבריאל, סבור שמא ישראל עושים תשובה, כיון שלא עשו תשובה בקש לזרקן עליהם ולקעקע ביצתן, אמר לו הקב"ה גבריאל, לא תעשה, יש בהם בני אדם שעושים צדקה אלו עם אלו, שנאמר וירא לכרובים תבנית יד... (מלכים א פרק כ, רכ)

ויצא מלאך ה'... אמר רבי שמעון בן יוחאי, אותו הזמן זמן בשול הפירות היה, אמר לו הקב"ה לגבריאל, כשאתה יוצא לבשל את הפירות הזקק להם, שנאמר מדי עברו יקח אתכם כי בבקר בבקר יעבוד ביום ובלילה... (מלכים ב פרק יט רמא)

...אמר רב כהנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, אלמלי לא נצטננו גחלים מידו של כרוב לידו של גבריאל לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט... אמר רבי באותה שעה הוציאו לגבריאל לאחורי הפרגוד, ומחיוה שתין פולסי דנורא, אמרי ליה, אי לא עבדת לא עבדת, ואי עבדת אמאי לא עבדת כדפקדוך, ועוד אי עבדת אין לך אין משיבין על הקלקלה... (יחזקאל פרק ח, שמז)

רבי אליעזר הגדול אומר, בשעה שראה נבוכדנצר את גבריאל נזדעזעו כל אבריו, ואמר זהו מלאך שראיתי במלחמת סנחריב שנדמה כביבית קטנה של אש ושרף את כל מחנהו... (דניאל פרק ג, תתרסב)

כל רעיה בגדו בה, זה גבריאל ומיכאל שהיו מלמדין עליה זכות, אמר להם הקב"ה מי חביב עליכם, אמרו לפניו ישראל, ואחר ישראל מי חביב עליכם, אמרו לפניו בית המקדש, אמר להם נשבע אני בשמי הגדול שאתם בעצמכם מציתין בו את האור, מיד נטלו גבריאל ומיכאל שני לפידי אש והציתו אש בהיכל ה'... (איכה פרק א תתרט)

ילקוט ראבני:

ראה מלאך-כללי, בראשית.

גבריאל היה לעולם עם יוסף משעה שנמצא, הדא מה דכתיב וימצאהו איש, זה גבריאל, שכך צוה מן השכינה. וענין החלום שראה שר המשקים ושר האופים הכל היה על ידי גבריאל, וגם חלום פרעה, כי גבריאל הוא ממונה על החלומות. (וישב)

ודעת הרמב"ן מלאך שר הצבא שחזר בימי יהושע היה גבריאל, ומשה כל ימי חייו הוא הממלא מקומו של גבריאל השר, כנרמז בפסוק והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, ביארו שר גבריאל וכו', והנצרך ללכת עמו המלאך הזה שהוא שר הגבורה, להיות על ערי האויבים, ויפלו לפני ישראל. (שמות משפטים)

כוזרי:

...שלא תהיה הנבואה כאשר חשבו הפילוסופים מנפש יזדככו מחשבותיה ותדבק בשכל הפועל הנקרא רוח הקודש, או בגבריאל, ויעזרהו וישכילהו... (מאמר א פז)

מהר"ל:

ראה מלאך-כללי, נצח ישראל פרק נא.

...אבל גבריאל מינוי שלו על כל לשון, שאף שהוא הסכמי הנה הוא ממונה על הדבור, ומפני זה מבין כל לשון. ומפני שכל דבור הוא לשון קשות וגבורה... ולפיכך גבריאל ממונה על הלשון, ומפני שהוא ממונה על הלשון הוא מכיר ע' לשון. (חדושי אגדות סוטה לג)

...ויתגבר עליו היפך שלו, וזה כי הלויתן כחו במים וגבריאל ממונה על האש, כמו שידוע מכח גבריאל, וזה שאמר אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו, וזה כי ההפכים כל אחד מתגבר בכח שלו, שהוא היפך השני, ולא היה יכול לגבריאל אליו, רק שהקב"ה עוזר לגבריאל, וזה מפני שיש לו קשור וחבור עם השי"ת, שהרי בסוף שמו שם א-ל... (שם בבא בתרא עד)

...ורז"ל אמרו מיכאל של מים וגבריאל הוא אש, ואין הדבר כך כלל, רק כי הם צורות נפרדות, אין הבדל שלהם כמו שהוא בבני אדם, שהצורה שלהם אחד, והבדל שלהם על ידי גשם מחולק, שאלו אין להם חומר וגשם, שעל כן יהיה ההבדל שלהם הוא על ידי צורתם הנבדלת ונפרדת מן החומר הוא צורה אלקית מושפעת ממנו הטוב והחסד, כי המים אין בהם דין כלל. וצורתו הנבדלת של גבריאל מתייחסת אל אש כי הוא צורה נבדלת ממנו הדין ופועל דין וגבורה בעולם... (שם עה)

רבי אליעזר בן של רבי יוסי הגלילי וכו' סובר כי המלאך גבריאל היה מכה בהם, והוסיף על ר"י שהמלאך הכם, להודיע אף כי אחד משלוחיו מכה בהם, ואם כך אחד משלוחיו, מה יכול לעשות בהם השי"ת בעצמו. ומה שאמר השי"ת לגבריאל מגלך נטושה, לתת טעם שראוי שיהיה גבריאל המכה בהם, כי הוא מיוחד לדבר הזה, וממונה על דבר זה לעשות דין ברשעים... (שם סנהדרין צה)