מלאך   חבלה

זהר:

מכאן יוצאים כל אלו המחבלים המשוטטים בעולם ועושים דין בגלוי, על מעשים נסתרים שנעשו בחשך בסתר, והם משוטטים בעולם ועושים בהם דין בגלוי, ומשום זה כל אלו המשוטטים בעולם ועושים דין בגלוי, נמצאים כולם נגד בני אדם, להזדמן תמיד (להפרע) מאלו חטאים הנסתרים שאמרנו, ואלו הנקראים אף וחמה מתחברים עמהם, ועושים דין בבני אדם זה נעשה בעולם מאלו בעלי הדין שאמרנו. (פקודי תמז)

...מדור הראשון בור, והוא מדור העליון, ושם כמה כתות של מלאכי חבלה כעין הבור, אשר אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו, כך המדור הזה נקרא בור, בו כמה כיתות של מלאכי חבלה, כעין נחשים השרפים אשר אין להם לחש. ושלשה ממונים שולטים בגיהנם מתחת ידי דומה, והם משחית אף חימה, וכל האחרים ממונים תחתם, וכל אותם הממונים רצים ושבים, ודנין בם נפשותן של רשעים.

וכל אותם כתות של מלאכי חבלה, כולם מרעישים גיהנם, ונשמע קולם ברקיע, וקול הרשעים בגיהנם צווחין ואומרים ווי ווי, ואין מרחם עליהם, ועל כל השלשה ממונים עם שאר כתות של מלאכי חבלה, שמרעישים גיהנם, אמר קרא עלייהו קול שאון מעיר קול מהיכל קול ה' משלם גמול לאויביו.

כנגד ג' משחיתים הללו, ששולטים כל ימי השבוע, מזמן תפילת ערבית כל הלילה, דנין לאותן אשר היה במחשך מעשיהם וגו', והמהרהרים הרהורים על משכבותם, ועליהם אמר הכתוב והיה במחשך מעשיהם וגו' הוי חושבי און ופועלי רע על משכבותם וגו', וכיון שהתחילו גומרים ביום על כולם, אבל התחלת הדין ברשעים בגיהנם משתחשך הלילה, ועל זה נקראים לילות, כמה דאת אמר מפחד בלילות. ואמר רב אלכסנדריא מפחדה של גיהנם. ולפיכך תקנו בתפלת ערבית כל ימי השבוע והוא רחום יכפר עוון, על כי מאותה שעה שתחשך דנין את הרשעים בגיהנם... (זהר חדש רות קצג)

מדרש הגדול:

באף ובחמה ובקצף גדול, אלו מלאכי חבלה, שכיון שנתנה להם רשות, הרי הן מחבלין את העולם כולו, והוא שנאמר להלן והנה ששה אנשים באים מדרך שער העליון אשר פונה צפונה, ויבאו ויעמדו אצל מזבח הנחושת... (דברים כט כז)