מלא

תרגום יונתן:

ואמלא אותו רוח - ואשלמית עמיה רוח קודשא מן קדם ה'... (שמות לא ג)

רש"י:

מלא רועים - אספת רועים, לשון קבוץ כמו עלי יתמלאון. (ישעיה לא ד)

אבן עזרא:

מלא ביתו - וכן מלא כל הארץ כבודו, כי רבים טעו שחשבו כי כבוד השם הוא מלא העולם, כטעם לה' הארץ ומלואה. (במדבר כב יח)

מורה נבוכים:

...מלא, זה השם משתתף יעשוהו בעלי הלשון בגשם שיבא בגשם וימלאהו, ותמלא כדה, מלא העומר ממנו, וזה הרבה. ויעשה הדבר בענין תם זמן אחד משוער והשלמתו, וימלאו ימיה ללדת, וימלאו לו ארבעים יום, ויעשה בענין השלמות בחשיבות והתכלית בה, ומלא ברכת ה', מלא אותם חכמת לב, וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת, ומזה הענין מלא כל הארץ כבודו, ענינו כל הארץ תעיד על שלמותו, כלומר תורה עליו... וכל לשון מלאה שתמצא מיוחסת לשם היא מזה הענין, לא שיש לו גוף ימלא מקום... (חלק א פרק יט)

רלב"ג:

ומלאתי את דבריך - מה שתחסירי, או ימשך לדבריה, כמו מלא אחרי ה'. (מלכים א א יד)

הכתב והקבלה:

ומלאו את הארץ - מלא הוא השלמת החסר, וברכם שישלימו עצמם בכל החסר להם, כגון כלי מלאכה. (בראשית א כח)

מלבי"ם:

מלאת הימים - כל מקום שאמר מלאת הימים מורה שהזמן המוגבל לאיזה דבר נשלם עד קיצו, שנשלמו הימים במלואם ובא קיצם. (הכרמל)